Wójt Gminy Czerwonak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak w miejscu

 

Szanowny Wójcie!

Szanowny Przewodniczący Rady!

Niniejszy, zgłaszam wnioski do budżetu gminy na rok 2018, prosząc o ich uwzględnienie na etapie przygotowania projektu budżetu oraz procedury jego uchwalania przez Radę Gminy.

1. Wnioskuję o ponowne rozpatrzenie i przyjęcie do budżetu projektu uchwały podpisanej przez 264 mieszkańców gminy w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak, złożonej w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w dniu 22.08.2016r.

Tzw. „Becikowe” było realizowane w gminie Czerwonak w okresie 2006 – 2009 dla dzieci rodzin najbiedniejszych zamieszkałych w gminie, w których dochód na członka rodziny nie przekraczał 504,00 zł. Obecny projekt nie zakłada kryterium dochodowego.
Komisje Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Usług oraz Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa pozytywnie zaopiniowały projekt, podnosząc, że należy się nim zając w ramach przygotowań do budżetu na 2018r. Przy czym Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zaproponowała przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości 1000,00 zł. na pierwsze dziecko i 500,00 zł. na każde kolejne. Projekt rozpatrywany był na sesji Rady Gminy w dniu 23 marca 2017r., która 15 głosami odrzuciła go. Trzech radnych projekt poparło i dwóch się wstrzymało. Zważywszy na powyższe wniosek jest słuszny i zasadny.

2. Wnioskuje o rozszerzenie w roku 2018 uprawnień do diet członkom zarządu osiedli oraz rad sołeckich, co wiąże się z rozpatrzeniem i przyjęciem do budżecie określonej wysokości środków, proponując 100,00 zł., za udział w posiedzeniach zarządu oraz rad sołeckich.

Przepis art. 37b ust. 2  ustawy o samorządzie gminy przewiduje możliwość ustanowienia przez Radę Gminy zasad na jakich członkom organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy oraz członkom rady sołeckiej, przysługiwać będzie dieta. W obecnej Kadencji Rady mamy do czynienia z sytuacją, w której jedna osoba pełni funkcje radnego i sołtysa. Otrzymując jednocześnie przyznaną obligatoryjnie dietę radnego oraz fakultatywnie sołtysa lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Wykładnia literalno-językowa, nakazuje w takim przypadku wypłatę dwóch diet.

Ustawa o samorządzie gminnym zawiera bowiem dwie autonomiczne podstawy prawne  dla ich przyznania dwóm niezależnym podmiotom, radnemu (art. 25 ust. 4) i sołtysowi (art. 37b ust. 1). Z definicji diety natomiast wynika, iż stanowi ona rekompensatę utraconego zarobku, czy dochodu. Jej istota sprowadza się więc do wyrównywania wydatków i strat spowodowanych sprawowaniem mandatu radnego i sołtysa. Skoro tak, to radny będący sołtysem, uczestnicząc w pracach rady gminy tylko raz ponosi koszty z tym związane.  Nie może bowiem w tym samym czasie pracować na różnych etatach. Obecnie za te same wykonywane czynności otrzymuje dwie diety. Dlatego też bardziej sensowym i zdroworozsądkowym rozwiązaniem, byłoby zastosowanie w tym przypadku wykładni celowościowej i przyjęcie, że w razie zbiegu prawa do diet przysługujących radnemu, będącemu zarazem sołtysem, osobie takiej przysługiwałaby jedna wyższa dieta.

Dieta jest więc istotnym elementem w pracy samorządowej. W zachodzących okolicznościach bardzie sprawiedliwym, pod względem moralnym i etycznym jest ustanowienia na rok 2018 zasad przyznawania diet również członkom Zarządu Osiedla będącego organem wykonawczym jednostki pomocniczej oraz członkom Rad Sołeckich będącej organem opiniotwórczo-pomocniczym Sołtysa. Przyczyniając się z pewnością do zwiększenia motywacji w pracy samorządowej zarządów osiedli i rad sołeckich. W świetle powyższych faktów i uregulowań prawnych, wniosek jest słuszny i zasadny.

Z poważaniem
Marek Pietrzyński