Starosta uzyskał siedmioma głosami wstrzymującymi absolutorium z wykonania budżetu powiatowego za rok 2015.

Dlaczego nie poparłem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Staroście Powiatu Poznańskiego? – z prostej przyczyny! Jako przedsiębiorca nigdy nie poprę działań, które przeczą zasadzie efektywności i racjonalności zarządzania finansami publicznymi. Przy rosnącym dochodzie ogółem w porównane do uzyskanego w roku 2013 o prawie 20 mln. zł., wydatki maleją, będąc niższe od planowanych wydatków po zmianach o prawie 21 mln. zł. Kiedy maleją wydatki majątkowe w tym związane z planowanymi wydatkami na zadania inwestycyjne, wydatki bieżące, przede wszystkim związane z wynagrodzeniami rosną aż o 5 mln. zł. Spadek poniesionych nakładów finansowych w stosunku do roku 2013 wyniósł prawie 10%, przy jednoczesnym wzroście wydatków na wynagrodzenia o 5,6%. Niebezpieczne tendencje spadkowe, które pojawiły się w wynikach roku 2014 budzą uzasadniony niepokój.

Komisja Rewizyjna w wydanej opinii w sprawie wykonania budżetu powiatowego za rok 2014 podała, że w Starostwie Powiatowym w Poznaniu stwierdzone zostały przypadki wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednostkach organizacyjnych powiatu i przez podmioty otrzymujące dotacje ze środków publicznych, na którą to informację nikt z radnych nie zareagował stosownym wnioskiem o udzielenie bardziej szczegółowych i wyczerpujących w tym temacie wyjaśnień. Moje pytanie zadane w tej kwestii pozostało bez odpowiedzi, podobnie jak moja ocena wykonania budżetu za rok 2014. Więcej w Analizie wykonania budżetu za rok 2014 przedstawionej na sesji Absolutoryjnej w dniu 20.05.2015r.

Ponadto, zgłaszane przez zemnie zastrzeżenia i uwagi dotyczące przeprowadzonego w roku 2014 zamówienia publicznego na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych w Komornikach gm. Kleszczewo, budzące poważne wątpliwości natury prawnej nie zostały wyjaśnione. W moim przekonaniu Starosta Powiatu zlecając te zadanie za kwotę 2,4 mln. zł., w trybie zamówienia publicznego udzielonego z wolnej ręki Konsorcjum trzech spółek, złamał prawo nie zachowując wymogu określonego w art. 66. 1. upzp, który stanowi, iż „Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.”. Głównym wykonawcą zamówienia była spółka PROSSEKO z Bolechowa, wobec której prowadzona była przez Urząd Marszałkowski rozprawa administracyjnej w sprawie cofnięcia Spółce bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych. Oznaczało to, że Spółka w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszyła obowiązki zawodowe i w rozumieniu art. 24 pkt. 2a upzp., powinna podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Kontrola nazwaną analizą, którą Komisja Rewizyjna w tym temacie przeprowadziła w m-cu lutym br. podjęto nie zgodnie z obowiązującą procedurą statutową, co stanowi, naruszenie przepisów aktu prawa miejscowego.

W podejmowanych przez Starostę działaniach nie zawsze przestrzegana jest zasada transparentności, będącej wymogiem demokratycznego państwa prawa. Ta podstawowa zasada działania władz publicznych, Panu Staroście wydaje się być obca. Głuchy wydaje się być na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące nie przestrzegania zasady praworządności w realizacji niektórych zadań ustawowych należących do powiatu.

Starosta nie złożył w terminie ustawowym radzie powiatu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2014. Nie dane było radnym wzięcia udziału w merytorycznej dyskusji i tym samym omówienia przedmiotu sprawozdania na sesji rady, co uważam za naruszenie przepisu art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu, która powołuje Komisję na wniosek Starosty, ma prawo nie tylko zapoznać się z treścią sprawozdania ale przede wszystkim przeprowadzić dyskusję celem sprawdzenia czy należycie realizowane są wszystkie zadania określone w art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Rada Powiatu w roku bieżącym nie dokonała również oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie za rok 2014, której wyrażenie w formie uchwały – zgodnie z art. 12 pkt. 9d ustawy o samorządzie powiatowym, należy „Do wyłącznej właściwości rady powiatu”. Sprawy związane z kompetencją Rady w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy o samorządzie powiatowym, dotyczącym ochrony i zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, nie były przedmiotem obrad sesji, co uważam podobnie jak brak wyżej wspomnianej oceny za złamanie prawa w tym zakresie obowiązującym.

W tych okolicznościach poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Staroście Powiatru Poznańskiego byłoby niezgodne z moim sumieniem. Postępując zgodnie z moim przekonaniem podczas głosowania wstrzymałem się wraz z pozostałymi sześcioma radnymi od poparcia wniosku Komisji.