Marek Pietrzyński

– Zakręcony społecznie, wyznania rzymsko-katolickiego, lat 66, żonaty, przedsiębiorca,
– Mąż, ojciec – troje dorosłych dzieci z rodzinami,
– Dziadek sześciorga wnucząt ;)

 • W 1973r., na podbudowie szkoły zasadniczej ukończył Technikum Łączności w Poznaniu z dyplomem maturalnym. W m-cu czerwcu podjął pracę w Poznańskiej „TELETRZE” zakończonej w grudniu 2001r. w latach 1973-75 obył dwu letnią obowiązkową służbą wojskową z powołania powszechnego.
 • Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku, aktywny działacz zaangażowany w obronie zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w kolportażu prasy podziemnej ruchu oporuSolidarności Walczącej”. Współorganizator pomocy dla rodzin osób internowanych, uroczystości rocznicowych obchodów „Poznańskiego Czerwca 56”. Inicjator każdego 13 dnia m-ca mszy św. u OO Dominikanów o godz. 19:00, oraz spotkań patriotycznych z udziałem artystów i aktorów Teatru Nowego z Poznania i z Warszawy. Współorganizator co rocznych pielgrzymek ludzi świata pracy do Częstochowy zainicjowanej przez Ks. Jerzego Popiełuszkę w roku 1982, każdego roku w III niedziele m-ca września. Współzałożyciel Poznańskiego Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Poznaniu, Zatrzymany w domu o godz. 6:00 przez SB dnia 25.04.1985r. i przetrzymywany przez 48 godz. w siedzibie UB przy ul. Kochanowskiego w Poznaniu. Było to szersza akcja zatrzymania jednocześnie kilkunastu działaczy wspierających rodziny internowanych, członków oporu podziemnego przeprowadzonej w ramach walki z „ekstremą” opozycji demokratycznej.
 • W roku 1986 zainicjował miesięczne obchody 36. rocznicy powstania poznańskiego, rozpoczęte mszą św. w 5 rocznicę śmierci Prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, zakończonego triduum w kościele OO Dominikanów oraz plenarnym zebraniem episkopatu Polski i mszą św. w Katedrze w Poznaniu. W roku 1988 założyciel sztandaru Ludzi Świata Pracy Poznańskiej Diecezji ufundowanych ze składek prywatnych. Przechowywany u OO Dominikanów, przekazany został w roku 1990 do Kościoła Trójcy Świętej.
 • W okresie 1986-1988 członek Rady Pracowniczej Poznańskiej „TELETRY”. Wybrany jej Przewodniczącym w latach 1988-1990. Współorganizator struktur regionalnych i krajowych Porozumień Rad Pracowniczych Przedsiębiorstw Państwowych (PRPPP). Współtwórca Wielkopolskiego PRPPP oraz Banku Własności Pracowniczej z siedzibą w Gdańsku. Zaangażowany aktywnie w działalność na rzecz rozwoju w Polsce Akcjonariatu Pracowniczego zainicjowany przez jego inicjatora i propagatora Pana Ludwiniaka pochodzącego z USA oraz Solidarność Huty Warszawa. W okresie 88-90 inwigilowany przez SB, wobec którego prowadzone było postępowanie operacyjne pod kryptonimem „Opal”, którego dokumentacja jest w posiadaniu IPN.
 • W 1986 roku przystąpił do Klubu Inteligencji Katolickiej, kierowanej przez prof. Olgerda Baehr i Wojciecha Łączkowskiego. Członek Klubu Myśli Politycznej „Ład i Wolność” utworzonego w 1987r. Klub był pierwszą zalegalizowaną inicjatywą polityczną w schyłkowym okresie PRL, szkołą politycznego myślenia dla młodego pokolenia wielkopolskich działaczy chrześcijańskich i narodowych. Współzałożycielem którego był Marcin Libicki, przekształconego następnie w Klub „Sierpień 80”, będący współwydawcą w roku 1990 gazety codziennej – dziennika pod nazwą „DZISIAJ”, której redaktorem naczelnym został prof. Stanisław Mikołajczak. Od 1991 roku aktywny członek Partii Chrześcijańskich Demokratów, dowodzonej przez Pawła Łączkowskiego. W roku 1995 wstąpił w szeregi członków Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Od 2003r. członek Ligi Polskich Rodzin, kandydując z jej listy do sejmu w wyborach parlamentarnych w roku 2005. Od 2008r. bezpartyjny, sympatyzujący i wspierający w Radzie Gminy Czerwonak klub radnych PIS, od października 2011r. członek PIS.
 • W latach 1989 – 2001 Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Poznańskiej „Teletrze”, następnie „Teletra S. A.”, przekształconej podczas prywatyzacji Zakładu od roku 1993 w Komisję Międzyzakładową „Alcatel Teletra”, która wchodząc w posiadanie 82 akcji jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce była akcjonariuszem własnej Spółki Akcyjnej „Alcatel Teletra”. Członek Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” II kadencji.
 • W roku 1989/90 ukończył dwuletnie Studium Wyższej Katechezy Społecznej dla Pracujących, prowadzonego pod patronatem Arcybiskupa Archidiecezji Poznańskiej w Poznańskim Towarzystwie Chrystusowym na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.
 • W 1990 roku ukończony kurs dla kandydatów do rad nadzorczych spółek jednoosobowych Skarbu Państwa, prowadzonym przez PTE w Poznaniu, owocujących utworzeniem w roku 1991 wspólnie z innymi osobami w branży usługowej spółki cywilnej.
 • W roku 1990 wybrany radnym w I wolnych wyborach samorządowych do Rady Miasta Poznania z listy Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ”, a następnie w latach 1994 do 2014 sprawujący mandat radnego Gminy Czerwonak. Najczęściej jako członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, będący w III kadencji jej przewodniczącym.
 • W okresie 1996-1999r. Współorganizator Stowarzyszenia „Obrony członków Spółdzielni Mieszkaniowej” w Koziegłowach, będącego członkiem Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców z siedzibą w Koninie.
 • 1997/2003 Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) w Kościele p.w. św. Brata Alberta w Koziegłowach, współtwórca i wydawca biuletynu parafialnego Akcji Katolickiej pn. „TU i TERAZ” oraz fundator sztandaru Parafialnego Oddziału AK.
 • Od 2001 roku po rozwiązaniu umowy o pracę w „TELETRZE”, został przedsiębiorcą, wspólnie z żoną prowadząc działalność gospodarczą w branży usługowej. Ze Związku Zawodowego „Solidarność” wystąpił w roku 2004. 2004/2006 ławnik Sądu Rejonowego, wybrany przez Radę Gminy Czerwonak ze wskazania „Solidarności” do orzekania w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych. Powołany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu do składu Rady Ławniczej zainicjował utworzenie Wielkopolskiego Porozumienia Rad ławniczych.
 • Współzałożyciel w 2010r. Stowarzyszenia „Ekologiczna Gmina” powstałego w związku ze sprzeciwem mieszkańców gminy Czerwonak, przede wszystkim Koziegłów wobec lokalizacji, na terenie E.C. Karolin w Poznaniu, budowy spalarni odpadów komunalnych dla całej Aglomeracji Poznańskiej – w związku z brakiem zainteresowania kontynuacją jego działalności – rozwiązanego w 2012r .
 • W wyborach samorządowych w roku 2010, Kandydat na wójta gminy Czerwonak z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców „Naprzód Razem”. W wyborach samorządowych w roku 2014, wybrany w okręgu nr 2 obejmującym gminy Czerwonak i Murowana Goślina na radnego rady powiatu poznańskiego z lity PIS.

PODSUMOWUJĄC:

8 lat czynnej działalności społecznej w obronie zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” (1982 – 1989), w tym samorządzie pracowniczym (1986 – 1989).
12 lat aktywnego udziału w odbudowę i działalność NSZZ „Solidarność” (1989 – 2001).
27 lat w służbie na rzecz samorządu terytorialnego, w tym Wspólnot:

 • Gminy Miasta Poznań 3 lata (1990 – 1993).
 • Gminy Czerwonak 20 lat (1994 – 2014).
 • Powiatu Poznańskiego 4 lata (2014 – 2018).