Interpelacje

Szanowni Państwo, na obecnej stronie chciałbym przedstawić w podsumowaniu i kolejności wystąpień sprawy związane z moimi Interpelacjami. Zapraszam do zapoznania się z nimi.


28.03.2018 – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, w związku z wymogiem ustawowym dokonywania przez Powiat oceny efektów programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach prowadzonych przez Powiat działań w zakresie opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, uprzejmie proszę o przedstawienie: 1. Efektów realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej pod względem osiągania w okresie ich realizacji założonych celów ………… 2. Wyników analizy i oceny wykrywanych określonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu oraz czynników powodujących ich zmiany z podziałem na gminy ………

1. Interpelacja złożona dnia 28.03.2018


28.02.2018 – Odwołując się do odpowiedzi z dnia 16.01 2018r., udzielonej na interpelację złożoną na sesji w dniu 13.12.2017r. w sprawie realizacji przez firmę BROS inwestycji budowlanej na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki w Janikowie gm. Swarzędz, uprzejmie podaję, iż jest bardzo lakoniczna i nie precyzyjna. Nie odpowiada na zadane pytania w sposób wyczerpujący i konkretny na zawarte w interpelacji pytania.

1. Interpelacja złożona dnia 28.02.2018


13.12.2017 – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, uprzejmie proszę o wyczerpująca odpowiedź na niżej podane zapytania: 1. Na jakim etapie jest postępowanie administracyjne prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sygnaturze PINB/WOA/432/136/2014/7482 zawieszone w roku 2014 …………. 2. Jakiego zakresu inwestycji dotyczył projekt budowlany ………… 3. Czy Starosta Poznański w ramach istniejących uprawnień nadzorczych przeprowadził ……..

1. Interpelacja złożona dnia 13.12.2017


22.11.2017 – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, w nawiązaniu do złożonej na sesji interpelacji, niniejszym przekładam je na piśmie. Proszę o przedstawienie prognozowanych wyników finansowych wykonania budżetu roku 2017 na koniec roku budżetowego według źródeł określonych w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce / deficytów jednostki samorządy terytorialnego.

1. Interpelacja złożona dnia 22.11.2017


IX – W związku z pismem z dnia 09 lutego 2017r., zawierającym oświadczenie woli o odstąpieniu wykonawcy umowy na sprzątanie Budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu położonego przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym, firmy HETMAN SP. w organizacji z Poznania, od jej realizacji z winy Zamawiającego, działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, proszę o wyjaśnienie:

1. Interpelacja złożona dnia 22.02.2017


VIII – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, uprzejmie proszę o przedstawienie informacji na temat wysokości nagród finansowych za rok 2016, o ile takowe przyznane zostały, dla:

1. Interpelacja złożona dnia 22.02.2017


VII – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu w Poznaniu, uprzejmie proszę o wskazanie delegacji ustawowej, na podstawie której Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, przeprowadzał w roku 2016 spotkania z mieszkańcami pięciu gmin, przez tereny których projektowany jest przebieg Północno-Wschodniej Obwodnicy dla m. Poznania. Przez kogo były zlecone ZDP w Poznaniu. W jakim trybie i celu były one organizowane, podając ich efekty.

1. Interpelacja złożona dnia 22.02.2017


VI – Niniejszym, składam na ręce Przewodniczącego Rady wniosek o wprowadzenie do porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Poznaniu, zwołanej na dzień 23 września 2015r., dodatkowego punktu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r., w rozumieniu art. 266 ustawy o finansach publicznych wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu.

1. Interpelacja złożona dnia 23.09.2015


V – Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego, składam na ręce Przewodniczącego Rady INTERPELACJĘ, prosząc o udzielenie pełnej odpowiedzi
w sprawie dotyczącej finansowania przez Powiat szczepień ochronnych przeciwko brodawczakowi ludzkiemu – zwanego dalej „HPV”.

1. Interpelacja złożona dnia 08.07.2015


IV – Szanowni Państwo zamieszczam informację na temat mojej kolejnej Interpelacji. Tym razem w sprawie pytania “W jakim charakterze uczestniczył Starosta w I Charytatywnym Balu Wielkopolskiej Policji, zapewniając ich organizatorów o udzieleniu znaczącego wsparcia w organizacji balu”

1. Interpelacja złożona dnia 17.03.2015


III – Interpelacja w sprawie nieprzestrzegania przez firmę BROS warunków określonych w decyzji WŚ.6301.01.66.2011.VIII

1. Interpelacja w sprawie – złożona 11.02.2015

2. Odpowiedź na interpelację z dnia 09.03.2015


II – Interpelacja w sprawie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu ulicy Swarzędzkiej w Janikowie

1. Interpelacja w sprawie – złożona w dniu 11.02.2015

2. odpowiedź na interpelację z dnia 09.03.2015


I – Interpelacja w sprawie zdarzenia mającego miejsce na początku sierpnia w Komornikach k. Kleszczewa a dotyczącego porzucenia w magazynie rozszczelnionych beczek z niebezpiecznymi chemikaliami.

1. Interpelacja w sprawie – złożona w dniu 23.12.2014

2. Odpowiedź od Pana Starosty w dniu 19.01.2015r

3. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Pana Starosty poprosiłem go w kolejnym piśmie o udzielenie odpowiedzi na nurtujące mnie kolejne kwestie – 23.01.2015?

4. Odpowiedź na moją Interpelację z złożoną dnia 23 stycznia 2015 roku

5. Moje podsumowanie całej tej sprawy