Na sesji rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2016r., Klub Radnych PIS Rady Powiatu w Poznaniu, działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego, Klub Radnych Rady Powiatu w Poznaniu złożył na ręce Przewodniczącego Rady INTERPELACJĘ w sprawie realizacji zadania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.” w przebiegu opracowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, wnosząc do Starosty Poznańskiego o:

  1. Przedstawienie w sposób chronologiczny wszystkich działań i wydanych decyzji, dotyczących realizacji przedmiotowego działania oraz zasad i przesłanek, które spowodowały iż to powiat poznański realizuje zadanie,
  2. Przedstawienie informacji na jakim obecnie etapie jest prowadzone zadanie wraz z informacją o istniejącej dokumentacji, analiz, ekspertyz i ewentualnych opinii wykonanych w ramach realizacji wymienionego zadania,
  3. Czy przeprowadzono w bieżącym roku tzw. całoroczną inwentaryzację przyrodniczo-leśną Puszczy Zielonka?

Jednocześnie:

  • zwróciliśmy się do Starosty Powiatu Poznańskiego z prośbą o objęcie w ramach opracowania dokumentacji technicznej koncepcji projektowej zadania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.”, wykonanego dla wariantów przygotowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Poznaniu, również wariantu przebiegu trasy Obwodnicy, w rozwiązaniu proponowanym przez stronę społeczną, przedstawionej na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez ZDP w Poznaniu z mieszkańcami gmin, przez tereny których obwodnica ma przebiegać.

UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwalonym budżetem powiatowym na rok 2016 na zadanie pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.” w roku bieżącym zaplanowano środki w kwocie 621.150 zł.

Ogłoszony przez ZDP w Poznaniu przetarg 10/U/2015 na Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5”, został rozstrzygnięty 24 sierpnia 2015r.
W postępowaniu przetargowym wyłoniony został Wykonawca firma Eliton, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) w kwocie 750.300 tys. zł. Na zadanie to w planowanych wydatkach w budżecie powiatowym na rok 2016 przewidziano środki w wysokości 621.150 zł. W roku 2015 wydłużono okres realizacji projektu do 2017 roku, ze względu na potrzebę opracowania tzw. całorocznej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i leśnych, którą planowano wykonać w roku 2016.

Obwodnica realizowana jest jako IV Rama Komunikacyjna miasta Poznania, – klasy drogi G (główna) i Z (zbiorcza) – 3 KDW, łącząca drogi ekspresowe (ruchu przyspieszonego) S11 z S5 po wykonaniu zaliczonej do kategorii dróg wojewódzkich. Koncepcja przebiegu opracowana przez Powiat ujęta jest w planie Województwa Wielkopolskiego. Przygotowana przez ZDP w Poznaniu, propozycja przebiegu trasy Obwodnicy przewiduje trzy wariantowe rozwiązania, różniące się między sobą, zasadniczo tylko miejscem jej wpięcia do drogi S5.

Park krajobrazowy Puszcza Zielonka o pow. 9981 ha, wokół której wyznaczono otulinę ochronną o pow. 12.450 ha, obejmuje centralną najbardziej wartościową część, największego w okolicy Poznania kompleksu leśnego. W wariantach autorstwa ZDP w Poznaniu, Obwodnica przecina „Puszczę Zielonkę” dzieląc je na dwie części, co spowoduje rozcięcie zintegrowanych terenów leśnych, co łączyć się będzie z bardzo negatywnymi skutkami przyrodniczymi i ekologicznymi. Droga szybkiego ruchu w planowanych parametrach 2X2 zarówno na etapie jej budowy jak i funkcjonowania, poważnie zakłóci jej ekosystem. Nieodwracalnie wyrządzi wielkie szkody środowisku, którego nienaruszalność stanu powinniśmy pielęgnować i zachowywać dla przyszłych pokoleń. Zniszczone zostanie wiele cennych zasobów i walorów środowiska naturalnego, których przywrócenie do stanu pierwotnego nie będzie w przyszłości już możliwe.

W planowanym przebiegu Obwodnicy, odcinek wyznaczonym między Owińskami a Mielnem jest zabytkowym traktem historycznym chronionym w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Jej realizacja oznaczać będzie dewastację prawnie chronionych obszarów m.in. Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 2005 roku oraz Uchwałą Sejmiku Wielkopolskiego z 2013 roku, nr XXXVII/729/13 ustanawiającą Puszczę Zielonka Parkiem krajobrazowym, w którym wśród celów podlegających ochronie na terenie Parku wyszczególnia się (§4):

– ochronę i zachowanie jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w środkowej Wielkopolsce;

– zachowanie trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych wraz ze spontanicznymi procesami ich dynamiki;

– zachowanie populacji rzadkich i chronionych, ginących gatunków roślin i biocenoz, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, istniejących w Puszczy enklaw,

– zachowanie cennych ekosystemów, w tym bagiennych, leśnych, łąkowych, murawowych,  wodnych i zaroślowych:

– utrzymanie walorów kulturowych, w tym historycznych traktów: Annowskiego,  Bednarskiego, Pławińskiego, Poznańskiego i Zielonkowskiego;

– utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu.

Dziewicza Góra ukształtowana na poziomie 143 mnpz w kompleksie leśnym Puszczy Zielonki w wyniku tej inwestycji utraci swe cenne walory krajoznawczo-turystyczne, charakteryzujące się równoleżnikowym pasmem wzniesień, zwane środkowopoznańską moreną czołową, Pamiątce zawdzięczanej lądolodowi skandynawskiemu i ostatniemu zlodowaceniu zwanemu bałtyckim. Gdzie występuje typ krajobrazu pagórkowatego o dużym zróżnicowaniu wysokościowym i morfologicznym, od przełomowej doliny Warty, której dno położone jest na wysokości około 45 m.n.p.m. do strefy pagórków moreny czołowej położonych na wysokości ponad 130 m n.p.m.

Projekt trasy Obwodnicy opracowany w koncepcji przedstawionej przez ZDP w Poznaniu, na spotkaniach z mieszkańcami gmin, przez których tereny ma przebiegać, nie uwzględnia w pełni wyżej wskazanych aspektów środowiskowych, nie uwzględnia racji społecznych. Prowadzone spotkania informacyjne z mieszkańcami w poszczególnych gminach z zamiarem rozpoczęcia procedury uzyskania określonych decyzji związanych z budową obwodnicy, wykazały przy burzliwej dyskusji duże rozczarowanie i obawy społeczne związane z degradują cennych zasobów i walorów środowiskowych „Puszczy Zielonka”.

Celem optymalizacji negatywnych skutków tej inwestycji dla środowiska naturalnego, Stowarzyszenie Zielonka przedstawiła na spotkaniach z mieszkańcami alternatywną nową trasę Obwodnicy, omijającą „Puszcze Zielonka” przebiegającą na jej obrzeżach. Podzielając ich obawy i jak i istniejące wokół tej inwestycji kontrowersje społeczne, celowym jest wypracowanie wariantu przebiegu obwodnicy w formie drogi dalekiego zasięgu, minimalizującego kolizje przestrzenne, zagrożenia degradacją ekologiczną obszarów środowiska, chronionego na terenie Parku Krajobrazowego „Puszczy Zielonka”.

Należy podkreślić, że planowana obwodnica już niemalże od samego początku jej przebiegu narusza inne cenne przyrodniczo, prawnie chronione, obszary (w tym Natura 2000)  takie, jak:  Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, Park Krajobrazowy Promno oraz doliny rzek Warty, Cybiny i Głównej.

Powiat, w ramach dialogu z mieszkańcami, powinien być otwarty na różne rozwiązania, również te, które pochodzą od strony społecznej. Kierując się równo-prawnym traktowaniem stron postępowania administracyjnego w ustalaniu ostatecznego przebiegu trasy Obwodnicy, uwzględnienie propozycji społecznej złożonej przez Stowarzyszenie Zielonka w procedurze opracowania dokumentacji projektowej pn. Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”, w przebiegu przez to Stowarzyszenie wskazanym, jest jak najbardziej słuszne i zasadne.

Marek Pietrzyński