Szanowny Wójcie,
Szanowni Radni Gminy!

            Trzy lata temu wystąpiłem do Rady Gminy z wnioskiem o zmianę nazwy osiedla mieszkaniowego w Czerwonaku im. 40-to Lecia PRL. Pod presją opinii kilku dziesięciu mieszkańców osiedla uczestniczących w sesji kwietniowej 2012r., agresywnie i negatywnie nastawionych do propozycji przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców osiedla, przygotowany projekt uchwały w tej sprawie został 13 głosami odrzucony. Przewodniczący Rady nie zapewnił radnym warunków do swobodnego i nieskrępowanego podejmowania decyzji. Istniejący klimat nie sprzyjał przeprowadzeniu rzeczowej dyskusji ani w pełni zaprezentowanie racji i argumentów uzasadniających złożoną propozycję.

            Dziś, po 25 latach odzyskania wolności, w roku 25 lecia odrodzonej samorządności, w którym 01 marca obchodziliśmy już po raz piąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, będące wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie Ojczyzny, pragnę powrócić do tego pomysłu, występując do Rady Gminy Czerwonak z APELEM o zwrócenie się do mieszkańców gminy o wyrażenie opinii w tej sprawie podczas przeprowadzania wyborów parlamentarnych, ustalonych na dzień 25 października 2015r.

Moją intencją jest aby Rada Gminy wszczęła postępowania służącego oczyszczeniu życia publicznego z symboli komunistycznego okresu negatywnie wpisanego w historii naszego Narodu, będącego konsekwencją przeprowadzonych zmian w sferze publicznej, wynikających z zachodzących przemian ustrojowych w naszym Państwie. Inspiracją do ponownego wystąpienia do Rady Gminy w tej sprawie stała się w 70-ta rocznica „Obławy Augustowskiej”, w której wymordowanych zostało przez NKWD, przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów Bezpieczeństwa Publicznego około 600 mieszkańców, wsi rejonu Suwałk i Augustowa, jak również fakt zidentyfikowania wśród kolejnych ofiar komunistycznego terroru zwłok, nie mającej ukończonych 18 lat sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej ps. „INKA”, zabitą w sierpniu 1946r. strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego z KBW.

40 lecie okresu władzy komunistycznej, przyniosło Polsce i Narodowi zniewolenie i upokorzenie, co stanowi zaprzeczenie wartości deklarowanych w preambule do Konstytucji, na których oparty jest dzisiejszy ład ustrojowy. W zbiorowej świadomości okres PRL zdefiniowany został jako okres, w którym odmówiono Narodowi Polskiemu prawa do suwerenności, narzucając siłą totalitarny system komunistyczny przez reżim sowiecki. Przez historyków określanego jako okresu ideologicznego zniewolenia i zacofania cywilizacyjnego Polski. Odzyskaną dziś wolność okupiliśmy ogromnymi ofiarami, żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, poległych w zbrojnych walkach z sowiecką okupacją, w których ostatni poległ w październiku roku 1963.

Z wielkim smutkiem i wyrzutem sumienia, ponownie zwracam się z APELEM do Rady Gminy Czerwonak, prosząc o podjęcie prób zmiany niechlubnej nazwy osiedla
40 lecia PRL w Czerwonaku
, symbolizujący okres stosowania przemocy i terroru wobec przeciwników politycznych w celu zdobycia i utrzymania w Polsce władzy komunistycznej.

Lokalne władze samorządowe, chcące przypodobać się władzy komunistycznej, dla uczczenia pamięci tego zbrodniczego okresu, ochrzcili nowo powstałe osiedle mieszkaniowe w Czerwonaku nazwą 40 Lecia PRL. W ten sposób oddano hołd twórcom i utrwalaczom tego okresu, który dziś powszechnie choć nie formalnie został potępiony, uznany za przestępczy. Decyzje podjęto w stanie wojennym wprowadzonym przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, dziś przez Sąd uznanego za tajny związek przestępczy o charakterze zbrojnym, pod rządami, którego brutalnie, rozprawiano się z protestującymi ludźmi pracy, zabijając górników oraz skrytobójczo mordując kapłana ks. Jerzego Popiełuszko, domagających się poszanowania w Polsce wolności, demokracji i solidarności.

W moim przekonaniu, żyjąc dziś w wolnym kraju, korzystając z dobrodziejstw demokracji, mamy szanse poznania co sądzą i myślą o zmianie nazwy osiedla mieszkańcy gminy, którzy mają prawo do wypowiedzenia się i wyrażenie swego zdania w sprawach dotyczących wspólnoty gminnej. Ważne jest aby Radni Gminy chcieli z istniejących możliwości skorzystać. Jej wynik pozwali Radzie Gminy podjąć działania służące rozstrzygnięciu tego ważnego tematu zgodnie z wolą większości jej mieszkańców.

            Zwracam się do Rady Gminy, z apelem o danie świadectwa prawdzie. Niech ten wniosek, w przededniu obchodów 1050 lecia naszego Państwa, będzie wołaniem o pamięć i szacunek, należny honor dla tych wszystkich „zapomnianych”, „wyklętych” i „wymazanych” z kart historii, ofiar czterdziestolecia PRL, zbitych podczas protestów w Łodzi, Poznaniu, Radomiu i Pomorzu!

Do Wójta Gminy Czerwonak zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie, proponując zwrócić się do mieszkańców gminy z dwoma niżej podanymi pytaniami:

– Czy uważa Pan/Pani, że:

„Rada Gminy powinna zmienić nazwę Osiedla 40 Lecia PRL w Czerwonaku?”.

TAK                      NIE

„Gmina powinna pokryć udokumentowane koszty poniesione przez mieszkańców osiedla związane ze zmianą jego nazwy?”.

TAK                      NIE

(W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – nieobowiązkowo.)

Uzyskane odpowiedzi na tak sformułowane pytania pozwolą Wójtowi i Radzie Gminy na podjęcie, bądź też nie, stosownych działań w ich przedmiocie.

Z poważaniem

Marek Pietrzyński