Szanowny Panie Przewodniczący!

             Pozwali Pan że podzielę się własną refleksją z mego uczestnictwa na sesjach rady gminy Czerwonak. Bardzo zdziwiony jestem ich upolitycznieniem. Jestem niemile zaskoczony Pana totalną krytyką i negatywną postawą wobec działań podejmowanych przez nowego Wójta Gminy Jacka Sommerfelda. Upolitycznienie sesji z pewnością nie jest w interesie mieszkańców gminy, nie służąc dobru wspólnemu naszej gminy w rozwiązywaniu jej nabrzmiałych problemów.

             Jako stały obserwator sesji trudno mi jest oprzeć się wrażeniu, że na siłę szuka Pan powodów mogących posłużyć do odrzucenia pomysłów Wójta Gminy, których wdrożenie jest uzależnione od decyzji rady gminy. Pana postawie wtórują niektórzy radni. Odczuwam wrażenie, że za wszelką cenę usiłuje się udowodnić, iż nowo wybrany Wójt Gminy źle zarządza gminą, publicznie dewaluując podejmowane przez niego działania.

             Musi Pan przyznać, iż tego rodzaju destruktywne działania podejmowane u progu wykonywania przez Wójta Gminy ustawowych obowiązków i zadań publicznych nie budują dobrej atmosfery ani klimatu współpracy? Cokolwiek nie zrobi Pan Wójt, w ocenie Pana i niektórych radnych robi to źle. Bezpodstawnie podważana jest publicznie niemal każda Jego decyzja, imputująca Wójtowi złe intencje.

             Najwyraźniej z Pana strony brak jest zrozumienia i poszanowania prawa nowego Wójta Gminy do autonomicznego zarządzania Gminą Czerwonak według swojej wizji, za które osobiście jest odpowiedzialny przed wyborcami, od których otrzymał w wyborach powszechnych mandat społecznego zaufania. Dlaczego odmawia się Wójtowi swobodnego prowadzenia polityki kadrowej, dokonywania zmian personalnych związanych z reorganizacją Urzędu Gminy według własnego uznania i koncepcji.? W moim przekonaniu ingerowanie w uprawnienia organu wykonawczego przez organ uchwałodawczy, ograniczające jego kompetencje jest nieuprawnione i nie służące dobrej sprawie.

            Panie Przewodniczący, co chce Pan tym  postępowaniem udowodnić czy osiągnąć?,

Jakie są Pana prawdziwe intencje, kto i co się za nimi kryje? Składając przysięgę zobowiązani jesteśmy do działania na rzecz i w interesie zbiorowych potrzeb mieszkańców naszych Wspólnot. W trosce o dobro wspólne gminy, zwracam się do Przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak z gorącym apelem o zaprzestanie praktyk niesłużących budowaniu właściwego dialogu i porozumienia w realizacji przez Wójta Gminy ustawowych obowiązków i zadań publicznych.

 

Z poważaniem

Marek Pietrzyński