W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów do Rady Ławniczej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu , uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288), dalej „u.s.p.”, wyboru ławników dokonują właściwe rady gmin. Uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw jest wyrazem konstytucyjnej zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. Zawiadomienia ławników o wyborze, odebrania od nich ślubowania, wpisania ich na listę ławników i wydania im legitymacji dokonuje prezes właściwego sądu jako czynności materialno-techniczne określone w art. 164 § 2 i 3 u.s.p.

Całość odpowiedzi dostępna jest tutaj: Odpowiedź MS 27.03.2020