Poznań, 14 grudnia 2016r.

 

Projekt budżetu na rok 2017 zaprezentowany radnym nie uwzględnia przewidywanego wykonania budżetu roku 2016. Co w moim przekonaniu obniża jego realność, będąca wymogiem ustawowym. Prognoza wykonania budżetu na koniec roku 2016 przewiduje osiągnięcie nadwyżki
w kwocie 3 mln. zł. oraz uzyskanie przychodu z tytułu wolnych środków w kwocie około 15 mln. zł. W uchwalanym na rok 2016 Wieloletniej Prognozie finansowej (WPF) planowana była w roku 2017 nadwyżka w kwocie 5,4 mln. zł.
Dziś w projekcie budżetu na rok 2017 planowany jest deficyt w kwocie 360 tyś zł. oraz wolne środki w kwocie 5.760.000 zł. Wynik wykonania budżetu roku bieżącego ma wpływ na projekt budżet roku przyszłego. Powinien być on przygotowany w sposób realny, zgodnie z sztuką planowania, przewidywanymi procesami i zdarzeniami zachodzącymi w ciągu roku, mającymi wpływ jego wielkości
.
Przy uwzględnieniu prognozowanego wyniku wykonania budżetu na koniec roku 2016 można byłoby planując budżet na rok 2017 zrezygnować z zaciągniecie kredytu komercyjnego przewidywanego w kwocie 10 mln. zł. bądź zwiększając plan przychodu z tytułu wolnych środków
o 10 mln. zł. zwiększyć wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania i usługi inwestycyjne, przedsięwzięcia związane z budową, remontem, naprawą czy modernizacją dróg powiatowych.
Pragnę zauważyć, że wolne środki wykazywane są w przychodzie ogółem w projekcie budżetu dopiero od roku 2016. Co nie zmienia faktu, że nadal budżet jest bardzo asekuracyjny, nie pozwalający na ingerowanie w jego kształt radnym.

PONADTO, przeciwny jestem finansowaniu z pieniędzy publicznych szczepień przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV fundowanym przez powiat 12-to letnim dziewczynkom
z dwóch powodów:

 1. Przy obecnie prowadzanej przez polski rząd prorodzinnej polityki społecznej, nie ma potrzeby finansowego wspierania polskich rodzin darmowymi szczepieniami realizowanych
  z pieniędzy podatników. Istniejąca powszechna dostępność do tego rodzaju usług medycznych oferowanych dziś na rynku lekarskim, sprawia, że nie ma żadnego problemu
  w korzystaniu z nich. Z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej gospodarki i zarządzania finansami publicznym, wydatkowanie pieniędzy podatników na szczepienia 12-to letnich dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jest nie zasadne ani celowe. Zasadnym natomiast i celowym jest prowadzenie skutecznej i efektywnej kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość i poziom wiedzy o głównych czynnikach ryzyka zachorowania na tę śmiertelną chorobę oraz o konieczności przeprowadzania okresowych badań cytologicznych, jak również o mogących wystąpić ewentualnych powikłaniach czy niepożądanych odczynów poszczepiennych w przyszłości. Obniżenie wieku inicjacji seksualnej i liberalizacja kontaktów erotycznych stwarzają potrzebę intensyfikowania edukacji na temat higieny życia płciowego wśród młodzieży, jak również i odpowiedzialności młodych ludzi za swoje zdrowie i życie.
 2. Drugi powód jest natury prawnej. Zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, program polityki zdrowotnej oznacza zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów. Powiat zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny efektów realizowanych programów polityki zdrowotnej. Zdaniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydającej opinie o tego rodzaju programach, wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko wirusowi HPV wymaga badania oceny długoterminowej skuteczności oraz bezpieczeństwa, w celu optymalizacji sposobu realizacji programu zdrowotnego. Dlatego prowadzenie skrupulatnego monitoringu skuteczności i bezpieczeństwa jest niezbędne i konieczne. Według opinii Agencji, należy go od samego początku planować, organizować i wdrażać
  w takiej postaci, żeby można było
  ocenić jego efektywność.
  Tymczasem
  Powiat nie prowadzi rejestru odbiorców szczepień i nie monitoruje ich stanu zdrowia. Wskazane w programie powiatowym mierniki efektywności określają wskaźniki odnoszą się jedynie do wielkości zgłaszalności do programu (ilości odbiorców szczepionek), nie zaś do oczekiwanych efektów prowadzonych działań, które powinny być spójne
  z założonymi celami. Ze względu na długi okres przed inwazyjny rozwoju wirusa nie jest możliwe określenie terminu osiągnięcia założonego celu, co jest wymogiem ustawowym.
  W moim przekonaniu program nie spełnia podstawowych założeń i przesłanek prawnych warunkujących jego realizację. Nie spełnia warunków ani zaleceń wymienionej Agencji.
 3. Niepokojącym jest fakt, że jak wynika Kodeksu Przejrzystości, spółka Edictum
  z Poznania, będąca realizatorem programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV oraz pneumokokom w roku 2016, otrzymała w roku poprzednim 2015 od firmy MSD producenta szczepionki Silgard stosowanej w programie szczepień, w innych krajach znana pod nazwą Gardsil, dofinansowanie swej działalności w kwocie 215.000 zł. Natomiast Uniwersytet Akademii Medyczny w Poznaniu nie całe 50 tyś zł. Informację tą przekazałem na jednej z sesji rady powiatu Panu Staroście, z prośbą o sprawdzenie. Jednak bez skutecznie, nie doczekałem się żadnej reakcji, żadnej odpowiedzi.

 


Marek Pietrzyński