W roku 2014 wykonany został dochód w wielkości o prawie 20 mln. zł. wyższy od osiągniętego w roku 2013, co stanowi wzrost o przeszło 9,3%, będąc niższy od planowanego dochodu po zmianach o przeszło 3 mln. zł. Wydatki ogółem w porównaniu do roku 2013 wykonane zostały o przeszło 3 mln. zł. wyższe, co stanowi wzrost o 1,42%, będąc niższy od planowanych wydatków po zmianach o prawie 21 mln. zł., co stanowi 8,4%.

Wydatki bieżące wykonane zostały o przeszło 7 mln. zł. wyższe od osiągniętych w roku 2013, co stanowi wzrost o prawie 4%, lecz przeszło 15 mln. zł. niższe od planowanych po zmianach. Natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały niższe o przeszło 4 mln. zł., tj. prawie 10% w stosunku do 2013r., i również niższe o prawie 6 mln. zł. od planowanych po zmianach, co stanowi 8,6%.

Wynik budżetu, planowany deficytem w wysokości 7,7 mln. zł. wykonany został nadwyżką przekraczająca 10 mln. zł. Różnica około aż 18 mln. zł.

Z zestawienia powyższych danych wynika, że budżet w roku 2014 w planowanych wartościach był mocno przeszacowany, co podważa umiejętności rzetelnego planowania.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w porównaniu z rokiem 2013 wzrósł o prawie 2%, przy jednoczesnym spadku udziału w dochodach ogółem o prawie 4%. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem natomiast obniżył się o 2,1%, zaś w dochodzie ogółem o przeszło 3,4%.

Po stronie wydatków, w uzyskanych wynikach zaobserwować można tendencje spadkowe z wyjątkiem wydatków bieżących, co jest zjawiskiem, mogącym świadczyć o potrzebie przeprowadzenia restrukturyzacji Urzędu Powiatowego celem poprawy jego efektywności pracy.

Niepokojącym jest, kiedy przy wzroście dochodu budżetowego w roku 2014 o prawie 20 mln. zł., w stosunku do 2013r., wydatki na realizacji planowanych zadań inwestycyjnych (§ 6050) wykonane w kwocie przeszło 19,5 mln. zł., zostały na poziomie niższym o przeszło kwotę 2 mln. zł., co stanowi spadek o prawie 10%. Z planowanych inwestycji w kwocie 22,8 mln. zł. nie wykonano około 3,3 mln. zł. Przy malejących wydatkach majątkowych, w tym przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia w stosunku do roku 2013 zwiększają się o kwotę przeszło 5 mln. zł., co stanowi wzrost 5,58%.

Z powyższego wynika, że w roku 2014 roku przy malejących nakładach finansowych na inwestycje nastąpił znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń. Fakty te przeczą zasadzie racjonalnego wykorzystywania środków publicznych, rzutując negatywnie na jakość zarządzania finansami publicznymi w powiecie.

Z wykonanej nadwyżki budżetowej w kwocie przekraczającej 10 mln. zł. oraz wykonaniu przychodu w kwocie wyższej od wykonanego rozchodu o przeszło 7,8 mln. zł., za nie celowym i nie zasadnym należy uznać zaciągnięcie kredytu w kwocie 6 mln. zł., który ponosząc zyski banku udzielającego kredyt, generuje koszty obsługi długu publicznego, podnosząc wydatki budżetowe przeznaczone na ten cel.

Przekazana radnym powiatu informacjo o stanie mienia komunalnego powiatu za 2014r., była nie pełna i nie właściwie sporządzona. Przedstawiona radnym zarówno w formie jak i zakresie nie spełniała cech dokumentu w rozumieniu art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych. Na fakt ten zwróciła również uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w podjętej uchwale, wyrażającej opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Poznańskiego za 2014r., w której stwierdziła, że „Przedłożona informacji aczkolwiek bardzo obszerna, nie dostarcza danych o ilości i wartości poszczególnych składników mienia Powiatu Poznańskiego np. długości dróg, ilości obiektów mostowych, ilości budynków, lokali, środków transportowych, urządzeń itp.” Starosta na mój wniosek o uzupełnienia Informacji o stanie mienia komunalnego powiatu o brakujące dane dotyczące min. wielkości i powierzchni i wartosci nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, w ujęciu tabelarycznym porównując stan na dzień 31.12.2013r., ze stanem na dzień 31.12.2014r., według rodzaju z podziałem na aktywa trwałe i obrotowe, pozostał głuchy, co świadczy o niezrozumieniu jej istoty i znaczenia w procedurze absolutoryjnej i lekceważeniu radnego.

W opinii Komisji Rewizyjnej na str.21/22 czytamy, cyt.: „Pani Skarbnik przedstawiła przygotowana przez Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu, informację o stwierdzonych przypadkach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, jednostkach organizacyjnych powiatu i przez podmioty otrzymujące dotacje ze środków publicznych oraz o złożonych zawiadomieniach rzecznika dyscypliny finansów publicznych w latach 2012 -2014.”.
Na pytania skierowane do Komisji Rewizyjnej z prośba o uszczegółowienie tej informacji o wskazanie takich przypadków i podanie jakich kwestii czy zagadnień one dotyczyły, jakich podmiotów oraz skutków czy wniosków, które zostały wyciągnięte z postępowań, pozostały bez odpowiedzi, co świadczy o wyraźnym ich zignorowaniu.

Podobnie zachował się Pan Starosta, który do moich uwag zawartych w ocenie wykonania budżetu za rok 2014 nie ustosunkował się wcale, pomijając je milczeniem.