Pojęcie Metropolii istnieje już od początku transformacji ustrojowej. W październiku 1990 roku z inicjatywy prezydentów 5 miast powstała Unia Metropolii Polskich w formie Fundacji. W lutym roku 2011 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Aktualnie w UMP zrzeszonych jest 12 miast metropolitalnych. Natomiast do Metropolii Poznań przystąpiło dobrowolnie oprócz powiatu 22 gmin wielkopolski, które co roku uiszczają określonej wysokości składki członkowskie.

Celem statutowym Metropolii Poznań jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej we współpracy gmin i powiatu w tym zakresie. Stowarzyszenie Metropolii Poznań inicjuje wiele projektów w zakresie zadań ponad gminnych, Województwa Wielkopolskiego, obejmując 11% jego obszaru i około 30% mieszkańców. Sztandarowym jego projektem jest „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” o wartości około 2 mln. zł., realizowanym obecnie przez gminy i powiat w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Stowarzyszenie ma otrzymać około 200 mln. euro na realizację 12 projektów zawartych w Strategi ZIT Obszaru Funkcjonalnego Poznania, o wartości około 200 mln. euro, w tym kwota dofinansowania z pozyskanych środków unijnych wynosi 108 mln. euro. Aktualnie Metropolia pracuje nad projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016 – 2025 (MOF) wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności, którego celem jest min. stworzenie zintegrowanego podejścia do zagadnień transportowych dla MOF oraz spójne planowanie inwestycji w tym zakresie we wszystkich 22 gminach współtworzących obszar Metropolii.

Stowarzyszenie na własne wynagrodzenia w roku 2015 wydatkowało przeszło 1 mln. zł., łącznie ponosząc koszty podstawowej działalności w kwocie przekraczającej 2,7 mln. zł. Metropolia Poznań jest członkiem Fundacji „Unia Metropolii Polskich” z kapitałem w wysokości 70 mln. zł., która jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szkopuł w tym, że na realizacje zadań i celów Metropolii wydawane są ogromne pieniądze publiczne na koszty ponoszone z tytułu prowadzonej działalności, funkcjonowania, jej utrzymania, w której zatrudnionych jest kilkanaście osób. Ponieważ, nie ma ona umocowania strukturalnego w polskim porządku prawnym normującym kompetencje i uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego (jst.), nie podlega nadzorowi instytucjonalnemu i społecznemu wynikającym z tychże regulacji prawnych. Obecnie Metropolia jest poza kontrolą przewidzianą w porządku prawnych normującym działalności jednostek jst.

W tej sytuacji, kiedy PiS zamierza kwestię działalności Metropolii w Polsce uporządkować prawnie i podać demokratycznej procedurze samorządowej, stąd protesty totalnej opozycji wszczynającej awanturę o kasę będącej poza kontrolą społeczną. Ponadto, wybór organów władz statutowych Metropolii dokonywany jest w sposób ustalony w statucie Stowarzyszenia, zgodnie z którym 50% głosów zarezerwowane jest dla m. Poznania, gdzie funkcja prezesa przypisana jest Prezydentowi m. Poznania, zaś jego zastępcy Staroście Powiatu Poznańskiego. Daleki jest ona od demokratycznych zasad obowiązujących w jst.

Zważywszy na obecne uwarunkowania funcjkonowania Metropolii, można zrozumieć dlaczego PO wcześniej była za, a dziś jest nawet przeciw unormowaniu prawnym jej działalności, które chce wprowadzić PiS, wprowadzając do medialnego obiegu publicznego feke news w tym temacie celem ogłupienia uczciwych i prawych Obywateli. Najwidoczniej Po boi się kontroli społecznej przepływu środków i wpływu na ich pozyskiwanie ze źródeł krajowych i unijnych – nieprawdaż?