Unia Europejska opierała się na trzech filarach; strefy euro i układzie z Schengen. Za przyczyną Grecji mit strefy euro padł. Dziś padło porozumienie z Schengen. Niemcy a później Austria zamykając swe granice jednoznacznie dali do zrozumienia, iż w obronie własnych interesów są wstanie zerwać umowy stanowiące fundament Unii Europejskiej, w której dyktat Niemiec stał się faktem. Zachowanie typowe dla mentalności Sienkiewiczowskiego „Kalego” z Pustyni i w Puszczy. Kali komuś ukraść krowy to OK! Kalemu ukraść krowy to źle! Fikcję solidarności europejskiej ukazała wojna Ukraińsko-Rosyjska, podobnie jak rozbudowa gazociągu Nord Stream II, będąca ciosem w interesy Polski i Ukrainy.

Poprawność polityczna narzucona przez Niemców nakazała nazywać najeźdźców muzułmańskich „uchodźcami” z pominięcie procedury jej nadania. W rozumieniu art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego, uchodźcą jest osoba, która spełnia określone warunki. Przede wszystkim żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne, stanowiące poważne naruszenie praw człowieka. Należy też wiedzieć, że nie każdy przejaw złego traktowania w kraju pochodzenia jest prześladowaniem. Statusu uchodźcy może nie uzyskać osoba, która opuściła swój kraj pochodzenia nie w wyniku prześladowania, ale innych problemów, takich jak ubóstwo, brak pracy, bezdomność, odpowiedzialność karna za popełnione przestępstwo pospolite.

Ponieważ cudzoziemiec, który został uznany za uchodźcę, nabywa szereg praw, osoby ubiegające się o status uchodźcy są weryfikowane przez służby wywiadowcze celem zminimalizowania niebezpieczeństwa przedostania się grup terrorystycznych czy dywersyjnych, wrogich Państwu, u którego o status uchodźcy się starają. Tymczasem obecni emigranci zostali wpuszczeni do Europy bez sprawdzenia, odmawiając poddania się procedurze weryfikacyjnej, co stanowi kolejne naruszenie prawa międzynarodowego przez władze Unii Europejskiej w Brukseli. Jedyni Węgrzy, myśląc roztropnie, nie pozwoli sobie ciemnotę wciskać poprawnością polityczną, do których dziś dołączają pozostałe Państwa drugiej prędkości Czesi i Słowacy.

Co jeszcze musi się stać i zdarzyć, aby polscy politycy, Polski Rząd i polskojęzyczne media przejrzą na oczy i uszy, nie będą ślepi ani głusi, na fakt rozkładu wspólnoty europejskiej, którą Niemcy grożąc przymusem i szantażem usiłują zawładnąć dla siebie. Podporządkowując wszystkie Państwa własnym tylko interesom, dążą do zawładnięcia całą Europą. Trudno oprzeć się jest wrażeniu, powrotu władz niemieckich do myśli o potędze – Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt (Niemcy, Niemcy ponad wszystko, ponad wszystko na świecie.).