WYSTĄPIENIE na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PiS w Poznaniu dnia 26 listopada 2018r.

Pan Bartłomiej Wróblewski przyznał, że zmienił kolejność i składy osobowe na listach kandydatów PiS siedmiu okręgów do Rady Powiatu w Poznaniu, zgodnie ze Statutem PiS zatwierdzonych uchwałą Zarządu Okręgowego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2018 r., rejestrując je 17 września br. Twierdził, że jego zamiarem było danie szans młodym osobom nie będących członkami PiS, sugerując jakoby otrzymał na dokonanie tej czynności zgodę od osób z kierownictwa i Prezesa PiS.

Po zwróceniu się do wymienionych osób z prośbą o potwierdzenie upoważnienia do ingerowania w zatwierdzone przez Zarząd Okręgowy list kandydatów zgłaszanych do Rady Powiatu w Poznaniu, okazało się, iż one tego faktu nie potwierdziły. Zdaje się więc, że Pan Bartłomiej Wróblewski skłamał, wprowadzając w błąd członków Zarządu Okręgowego PiS w Poznaniu.

Pan Bartłomiej Wróblewski wpłynął też na to, że Klub Radnych PiS Rady Powiatu zgłosił wbrew woli Zarządu Okręgowego radnego kol. Pawła Ratajczaka na wiceprzewodniczącego Rady zamiast, doświadczonego radnego Filipa Żelaznego, któremu zgodnie ze statutu PiS udzielona została rekomendacja na Przewodniczącego Klubu i wskazaną funkcję.

Również i w tym przypadku Pan Bartłomiej Wróblewski nie potrafi wiarygodnie potwierdzić, żadnym stosownym dokumentem działań przez siebie podjętych, sprzecznych z uchwałami Zarządu.

Pan Bartłomiej Wróblewski nie przestrzegając decyzji Zarządu Okręgowego podjętych zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PiS, dopuścił się przewinienia polegającego na podważaniu zasad demokratycznych i rażącym naruszeniu postanowień statutowych PiS, nie przewidującego trybu odwołania od decyzji podejmowanych w tego rodzaju sprawach.

W świetle powyższych faktów, uznać należy, że Pan Bartłomiej Wróblewski nie potrafiąc pogodzić się z wolą Zarządu Okręgowego wyrażoną w procedurze demokratycznej, podejmuje czynności sprzeczne z programem i interesem PiS-u. Łamiąc obowiązujący Statut PiS w dążeniu do realizacji przez siebie znanego celu, wprowadza podziały wśród członków Prawa i Sprawiedliwości. Narażając dobre imię i wizerunek PiS, ewidentnie działa na jego szkodę.

Powyższe wyczerpuje przesłanki wynikające z art. 7 pkt. 2 Statutu PiS dotyczące zawieszenia członka w jego prawach, oraz zawarte w art. 41 ust.1 dotyczące zakazu pełnienia przez niego funkcji we władzach PiS przez okres od 6 m-cy do lat 2. Ze stosownym wnioskiem w tej sprawie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Statutowymi w tym zakresie, wystąpić powinien Zarząd Okręgowy PiS w Poznaniu, o co w niniejszym wstąpieniu uprzejmie się zwracam.