Na październikowej sesji Rady Powiatu w Poznaniu, większością głosów radnych z PO „Niezależnych od powiatu” i PSL, odrzucono kandydata Klubu Radnych PiS zgłoszonego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego powołanej przez Starostę Powiatu oraz propozycję wprowadzenia do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do roku 2030 zapisu o utrzymaniu przez okres nią objęty dotychczasowego stanu właścicielskiego szpitala w Puszczykowie, przekształconego w grudniu roku 2014 w Spółkę Akcyjną, w której 100% akcji posiada Powiat Poznański. Ratując tym samym szpital przed zakusami jego sprywatyzowaniem i sprzedażą.

            Głosami radnych PO, PSL i „zależnych” od Powiatu uchwalona została Strategia Rozwoju Powiatu do roku 2030, w której zawarto – pomimo protestów mieszkańców gminy Czerwonak, działanie  4.1.3 – budowa północno-wschodniej obwodnicy dla m. Poznania. Przebiegając przez obszary Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka, podzieli gminę na dwie części północną i południową. Autostrada o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP), ma połączyć drogi ekspresowe S5 z S11. Trasa obwodnicy w wariancie opracowanym przez ZDP w Poznaniu, ma przebiegać przez tereny 5 gmin, z których tylko Swarzędz zaakceptował  pozytywnie. Również brak jest pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

            Starosta i Zarząd Powiatu w Poznaniu zdaje się być głuchy i ślepy na argumenty mieszkańców naszej gminy wskazujących na negatywne skutki budowy obwodnicy dla środowiska naturalnego. Zakłóci ona ekosystem przyrodniczy Puszczy Zielonki i jej otuliny, która w jej wyniku utraci bezpowrotnie swe cenne walory krajoznawczo-turystyczne, wraz z Dziewiczą Górą ukształtowanej na poziomie 143m n.p.m., stanowiących skansen ekologiczny, charakteryzujący się równoleżnikowym pasmem wzniesień, zwane środkowopoznańską moreną czołową, obejmującą centralną, najbardziej wartościową część największego w okolicy Poznania kompleksu leśnego.

            Na sesji sierpniowej 2016r., klub radnych PiS złożył interpelację w tej sprawie. Zwracaliśmy się w niej do Starosty Powiatu Poznańskiego z prośbą o objęcie w ramach opracowania dokumentacji technicznej koncepcji projektowej pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.”, dla wariantów przygotowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Poznaniu, również propozycję alternatywnego przebiegu trasy dalszego zasięgu przedstawioną przez stronę społeczną, na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez ZDP w Poznaniu z mieszkańcami gmin, reprezentowaną przez lokalne Stowarzyszenie Zielonka z Czerwonaka. W wykonanym Studium przez  ZDP w Poznaniu, została ona uwzględniona połowicznie. ZDP w Poznaniu przychylił się połowicznie do niektórych jej fragmentów.

            Z tego też powodu głosowałem wraz z pozostałymi kolegami radnymi z Klubu PiS przeciw uchwaleniu w tej treści Strategii. Taka postawa Starosty i Zarządu Powiatu oraz zachowanie radnych Klubów PO i ich sprzymierzeńców „zależnych” od Powiatu, jest dobitnym przykładem lekceważącego traktowania głosu mieszkańców, woli wyrażonej w głosowaniu na przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami gminy. Dnia 12 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie, w sprawie zakresu raportu oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko. W dokumencie tym, w szczegółowy sposób zakreśla zakres informacji, jakie winien przedstawić inwestor tworząc ów raport, w toku trwającego postępowania administracyjnego.

            Podobnie Komisja Ochrony Środowiska dwukrotnie na swych posiedzeniach w dniach 29 listopada oraz 6 grudnia br.  dorzuciła projekt autorstwa radnych z PiS, wyrażenia przez Radę Powiatu w Poznaniu, w formie uchwały negatywnej opini o wystąpieniu Rady Miejskiej Swarzędza do Sejmiku Województwa wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę granic otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki. Obejmującej około 50 ha, w tym 3,1 pow. hal magazynowych Zakładów Chemicznych BROS. Ma ono na celu umożliwienie przekształcenie tego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny przemysłowe i tym samym pozwalającym na uruchomienie przez firmę produkcji środków ochrony roślin i produktów biobójczych.

            Projekt uchwały Rady Powiatu wychodził naprzeciw oczekiwaniom Rady Gminy Czerwonak oraz mieszkańcom wsi Kicina i Janikowa protestujących przeciwko podstępnym działaniom podejmowanym przez firmę BROS oraz władze publiczne Swarzędza. Projekt naszego autorstwa wyrażał negatywną opinię o uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu sankcjonowaniu postępowania w interesie tejże firmy metodą faktów dokonanych. Z uzasadnienia Rady Miasta Swarzędz wynika, że wskutek tej inwestycji doszło na tym terenie do poważnego zniszczenia cennych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, zdegradowania środowiska naturalnego, który zdaniem radnych swarzędzkich nie spełnia już wymogów wskazanych w definicji otuliny obszaru chronionego.  Starosta zaproponował przygotowanie własnej opinii. Nie mam wątpliwości, która będzie przegłosowana na sesji w dniu 13 grudnia br.

            W tej sprawie intensywnie z dużym zaangażowaniem walczy Stowarzyszenie „LEN” z Kicina. Dzięki, którego aktywności doprowadzono do unieważnienia w postępowaniu sądowym  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, na którym realizowana była budowa obiektu magazynowego firmy BROS, dziś starającego się o pozwolenie na produkcję środków ochrony roślin i produktów biobójczych. Obecnie istniejący układ w Radzie Powiatu w Poznaniu, niekorzystny i nie przyjazny Obywatelom będziemy mogli dopiero zmienić w przyszłorocznych wyborach samorządowych w 2018r. Czego sobie i wszystkim mieszkańcom mojej gminy Czerwonak życzę w nadchodzącym Nowym Roku 2018!