Chcąc trafnie zdiagnozować obecną sytuację polityczną i zachodzącej w niej okoliczności agresywnej i histerycznej postawy totalnej opozycji w Polsce wobec „Dobrej Zmiany” należy poznać genezę państwa prawa.
Państwo Prawa jest koncepcją ustrojową powstałą w środowisku niemieckich i austriackich liberałów, bardzo ściśle związana z demokracją liberalną (konstytucyjną), która jest jednym z rodzaju demokracji podobnie jak w okresie PRL-u była demokracja socjalistyczna. Jest ona charakterystyczna dla państw Europy kontynentalnej, wywodzącej się z niemieckiej idei Rechtsstaat, traktującej system prawny jako jedność z aparatem władzy, umieszczającej funkcjonariuszy państwowych ponad społeczeństwem, które w moim przekonaniu służy umocnieniu „państwokractwa”, spychając rolę Obywatela na margines życia polityczno-społecznego, do typowego w średniowieczu „Plebsu”.

Zasada państwa prawa po raz pierwszy została sformułowana w niemieckiej konstytucji z 1949r.

Polscy komuniści chcąc zapewnić sobie miękkie lądowanie w nowym ustroju politycznym, postępując w myśl lansowanego po okresie „stanu wojennego” hasła „socjalizm tak, wypaczenia nie” wprowadzili ustawą z dnia 29 grudnia 1989r., o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, do polskiego porządku prawnego zasadę demokratycznego państwa prawnego.
Zważywszy na fakt, utworzenia w okresie stanu wojennego 1982 roku Trybunału Konstytucyjnego, będącego głównym atrybutem państwa prawa, wpisanie do Polskiej Konstytucji zapisu o wprowadzeniu w Polsce ustroju państwa prawnego, tuż po kontraktowych wyborach do parlamentu RP, miało na celu przeprowadzenie w Polsce ponad głowami Obywateli transformacji lewacko-liberalnej zapoczątkowanej w roku 1965 w Europie.
Powstanie 10 mln. ruchu społecznego „Solidarność” przekształconego następnie w NSZZ pod przewodnictwem „Bolka” i Jego ekipy „zaprzyjaźnionej” z działaczami i członkami SB, było działaniem przez nich inspirowanym i kontrolowanym, podobnie jak wprowadzenie stanu wojennego i utworzenie w czasie jego trwania TK. Były działaniami służącymi rozwoju i umacnianiu światowej globalizacji, ostatecznie przypieczętowanymi spotkaniem Gorbaczowa z Reaganem w 1988r. Następstwem, którego nastąpił spisek w Magdalence i układ okrągłostołowy, wybór kontraktowego parlamentu oraz wprowadzenia ustroju państwa prawnego do Polskiej Konstytucji w grudniu 1989r.
Wszystkie wymienione od 1980 roku postępujące po sobie działania (zdarzenia) zamykają się w jeden sprawnie opracowany i skutecznie zrealizowany scenariusz, szczegółowo przygotowanym, na bardzo szeroką skalę przeprowadzonym, z podziałem na role, mającym zapewnić swobodną i nieskrępowaną transformację ustrojową z totalitarno-komunistycznej na lewacko-liberalny, któremu podporządkowany został cały aparat urzędniczo-państwowy, przeniesiony z Moskwy do Brukseli.

(c.d. w kolejnym materiale)