W dniu 24 lutego br. miała miejsce pierwsza sesja rady powiatu w roku 2016. Powodów nie zwołania sesji w m-cu styczniu Przewodniczący Rady nie podał. Wprowadzone zostały dodatkowe punkty do porządku obrad. Jeden dotyczący wyboru członka do komisji Rewizyjnej, drugi dotyczy przyjęcie stanowiska w sprawie szpitala w Puszczykowie w wersji przygotowanej przez „Zależnych od Powiatu” mających stanowić alternatywę dla projektu uchwały przygotowanej wcześniej przez Klub radnych PIS, który proponował przyjęcie przez radnych wspólnego stanowiska wyrażającego wolę Rady Powiatu popierającego rozwój szpitala w Puszczykowie, wykluczającego możliwość jego prywatyzacji w jakiejkolwiek części. Argumentowaliśmy nasz projekt potrzebą utrzymania 100% własności powiatu poznańskiego w Spółce, pozwoli zachować powiatowi majątek szpitala, w tym poniesione w ostatnich latach nakłady finansowe, pochodzące ze środków publicznych, jak również decydować powiatowi o dalszym rozwoju placówki, realizowanego w ramach zadań publicznych wykonywanych przez powiat z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Ze środków publicznych Powiat przekazał szpitalowi do końca 2015 roku kwotę 78.111.000,00 zł., planując kolejne dofinansowanie z budżetu w latach 2016 – 2017 w wysokości 13.600.000 zł.

            Motywacją do zawarcia takiego stanowiska Rady, był fakt, podjęcia przez Starostę, tuż przed wyborami samorządowymi, decyzji o przekształcenia Szpitala działającej w formie spółki z o. o. od dnia 31.12.2014r., w spółkę akcyjną. Jest to pierwszy krok do prywatyzacji Szpitala, którego akcje na okaziciela można łatwiej sprzedać niewielkimi pakietami.

Radni PO, PSL i większość radnych „Zależnych dla Powiatu” sprzeciwiła się przyjęciu takiego stanowiska, ponieważ mieli przygotowane stanowisko własne bez wyrażenia woli nie prywatyzowania szpitala. Oprócz radnych PiS za przyjęciem projektu uchwały autorstwa PIS głosowali radna Zofia Dobrowolska i Józef Czerniawski.

            Przy przedstawieniu Radzie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronie przeciwpożarowej w Powiecie Poznańskim w 2015r., oraz sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (KbiPPP) za rok 2015, podałem wątpliwości cel dokonywania zbitki, łączącej trzy bardzo obszerne i ważne zagadnienia związane z działalnością Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej KBiP, w jednym punkcie porządku obrad, tym bardziej kiedy są one różnie ustawowo unormowane prawnie. Takie postępowanie uważam, za niecelowe i niezasadne, utrudniające ich wnikliwą analizę i rozpatrzenie przez Radę.

Zgłosiłem zarzuty łamania zasad praworządności przez Starostę zwróciwszy uwagę, iż przy przedstawianiu sprawozdania z działalności KBiPPP za rok 2015 Starosta naruszył przepis art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowiącym, że cyt.: „Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności KBiP za rok ubiegły.

            Ponadto, zwróciłem się z zapytaniem – Na jakiej podstawie prawnej Starosta, który z mocy ustawy przewodniczy KbiPPP, Zarządzeniem własnym nr 102 z dnia 10.10.2014r. w sprawie utworzenia i powołana składu Komisji wprowadził regulamin określający zasady jej funkcjonowania, w którym zawarł możliwość tworzenia przez siebie zespołów problemowych.

W moim przekonaniu Starosta w tych działaniach naruszył prawo, łamiąc zasadę praworządności, która oznacza, w świetle przepisu art. 6 Kpa, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, przestrzegając prawo w sferze jego stanowienia i stosowania. Zasada praworządności stanowi pierwszą zasadę ogólną wyrażoną w art. 7 Konstytucji, który mówi o tym, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Co Oznacza, że jakichkolwiek działań podejmowane przez organy administracji publicznej muszą mieć tzw. delegacje ustawową, stanowiącą podstawę ich podjecia. Pod rządami obecnego Starosty nie ma dobrego zwyczaju odpowiadania na pytania zadawanych publicznie. Milczenie jest tradycją, charakterystyczną cechą i przejawem arogancji władzy.

            Myślę, że Komisja Europejska, która wobec Polski podjęła postępowanie I etapu procedury kontrolnej przestrzegania praworządności w naszym Państwie, powinna je rozpocząć od badania działalności Starosty Powiatu ziemskiego w Poznaniu.

            Do porządku obrad sesji wprowadzony został projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ma Starostę złożoną przez Marka Pietrzyńskiego. Skarga dotyczyła nie przestrzegania przez Starostę wyżej przywołanego przepisu art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Jak należało się spodziewać Komisja Rewizyjna, bez wysłuchania autora skargi na posiedzeniu własnym, na którym rozpatrywała skargę, złożyła Radzie projekt uchwały o odrzuceniu skargi jako niezasadnej. Rada oczywiście większością głosów tak też uczyniła, czym mnie nie zaskoczyła.

            Rada Powiatu zaskoczyła mnie innym zdarzeniem, a mianowicie przy głosowaniu projektu uchwały uzupełniającej skład członków Komisji Rewizyjnej o istniejący wakat. Przewodniczący Klubu radnych PIS kol. Filip Żelazny zgłosił moją kandydaturę. Byłem pewien, że zostanie ona odrzucona, tymczasem pozytywnie mnie rozczarowali, bowiem Rada głosami 22 radnych przegłosowała mój wybór do Komisji Rewizyjnej, której pierwsze posiedzenie z moim udziałem odbędzie się 17 marca 2016r. Co spowoduje, że nie będę mógł uczestniczyć w posiedzeniu Rady Gminy w m-cu marcu.