Klub Radnych PiS podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2015r., wstrzymał się od głosu w sprawie budżetu na 2016r. oraz głosował przeciwko uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 206-2021. Wyrażone zostały obawy, iż przekształcenie szpitala w Puszczykowie w spółkę akcyjną co miało miejsce w trakcie wyborów samorządowych w ubiegłym roku jest krokiem do prywatyzacji tej placówki.

Radni PiS jako jedyni zgłosili wnioski i poprawki do projektu budżetu, które w części zostały przyjęte. Dzięki poprawkom PiS zwiększone zostały o 200 tys zł. wydatki na opiekę nad zabytkami, przesunięte zostały środki z wynagrodzeń i wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym na rzecz wynagrodzeń w instytucjach o najniższym poziomie uposażeń – głównie jednostki oświatowe. Zwiększone zostaną również wydatki na inwestycje drogowe. Nie przyjęto zaś propozycji PiS o rezygnacji z wydatku na kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na pojazd multimedialny do promocji powiatu oraz rezygnacji z modernizacji pałacyku w Skrzynkach, która wynieś ma ponad 3 mln zł w tym 250 tys w roku 2016. Radni PiS podnosili, że w budżecie na 2016r. Zbyt dużo pieniędzy przeznacza się na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia dla urzędników, które wynoszą już ponad 104 mln zł na 240 mln zł wszystkich wydatków. Dla porównania na drogi w powiecie w budżecie przeznacza się niespełna 30 mln zł. PiS proponuje aby podjąć działania zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń ale nie dla wszystkich urzędników lecz w tych instytucjach gdzie zarobki są rzeczywiście najniższe. Średnia wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych to 5 200 zł brutto, w Starostwie Powiatowym 4 100 zł brutto, podczas gdy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 2 380 zł brutto, a Zespole Szkół w Puszczykowie 2 690 zł brutto. Radni PiS zwracali również uwagę, że powiat przeznacza na promocję swojej działalności ponad 1,5 mln zł i zbędne jest kupowanie dodatkowego pojazdu multimedialnego za 120 tys zł.

Wyrażone zostały obawy, że fakt przekształcenia szpitala w Puszczykowie w spółkę akcyjną jest przygotowaniem do jego prywatyzacji. Sytuacja ta jest tym bardziej niebezpieczna, że powiat poznański przeznacza z budżetu kolejne 13,6 mln zł na rozbudowę bloku operacyjnego w tej placówce. Radni PiS zaapelowali do starosty o zajęcie jednoznacznego stanowiska, że nie planuje się prywatyzacji szpitala. Starosta odmówił udzielenia odpowiedzi na wniosek PiS, zarzucając iż ma on charakter polityczny.

Zastrzeżenia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej obejmującej lata 2016 – 2021 zgłosił radny Marek Pietrzyński, stawiając zarzut braku zachowania realności w planowanych wartościach, będącego wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wykazane zostały ogromne różnice wartości jakie występują w kolejnych latach uchwalanych WPF w planowanych tytułach wydatków dotyczących prognozowania długu, wyniku budżetu oraz zaciąganych kredytów komercyjnych. W uchwalanych WPF od roku 1013 Starosta w latach następnych nie planował przychodu z tytułu zaciągania jakichkolwiek kredytów. Tymczasem w trakcie realizacji budżetu każdego roku zaciągane były kredyty komercyjne, w roku 2016 planowane w kwocie 15 mln. zł. W uchwalanym projekcie WPF również sformułowany jest zapis, iż „W latach po 2017 roku objętych prognozą nie planuje się przychodu z tego tytułu”. Zawarte ustalenia nie były nigdy dotrzymywane. Podobnie jak w innych tytułach. Co może oznaczać, że Starosta poświadcza nieprawdę.

W WPF uchwalonych w grudniu 2014r. planowany był wynik finansowy budżetu na 2015 rok nadwyżką w kwocie 2,6 mln. zł. W obecnie uchwalanym projekcie wynik budżetowy na 2015 rok planowany jest deficytem w kwocie przekraczającej 15 mln. zł. Na rok 2016 przewidywany był wynik budżetowy nadwyżką w kwocie 17 mln. zł. Po roku, w projekcie uchwalanym na kolejne lata w grudniu 2015r. planowany jest deficyt w kwocie -1 mln. zł. Tak ogromne występujące różnice w planowanych wartościach na rok 2015 i 2016, tym bardziej kiedy WPF obejmujący lata 2016 – 20121 uchwalany jest na miesiąc przez zakończeniem roku 2015, mogą świadczyć o nieumiejętnym i złym planowaniu. Na pytanie czy takie działanie jest świadome i celowe Starosta nie odpowiedział, odmawiając udzielania jakichkolwiek wyjaśnień na zgłaszane zarzuty i wątpliwości.

W wolnych głosach i wnioskach zgłosiłem wniosek o przeprowadzenie debaty w temacie finansowania ze środków publicznych wyłącznie szczepień przeciwko wirusowi HPV, celem omówienia i dokonania podsumowania efektów realizowanych ich przez powiat w ramach programu ochrony zdrowia.