Dnia 21 stycznia 2015r., odbyła się I sesja Rady Powiatu Poznańskiego w nowym składzie radnych wybranych w wyborach samorządowych w 2014r.

Najważniejszym punktem merytorycznym obrad było uchwalenie:
– projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
– projektu budżetu na 2015r.

Ponieważ, porządek obrad sesji nie obejmował mojej interpelacji z dnia 23.12.2014r., Przewodniczący Klubu Radnych PIS-u, wykazując tym naruszenie art. 23 Statutu Rady Powiatu, wniósł o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt „interpelacje radnego” przed punktem „Wolne głosy i wnioski”.

Rada przychylając się do wniosku przegłosowała go wprowadzając stosowną zmianę do porządku obrad sesji. Przewodniczący Klubu PIS wniósł min. również o zmianę kolejności głosowania, w którym w pierwszej kolejności powinien być głosowany projekt budżetu a po nim dopiero projekt WPF-u.

Ponieważ, ustalenia zawarte w budżecie rocznym, po ewentualnych zmianach wprowadzonych przez radnych mają wpływ na wielkości prognozowane w WPF-ie, logicznym i rozsądnym jest aby głosowanie WPF-u odbyło się po uchwaleniu rocznego budżetu na 2015r. W przeciwnym wypadku, dyskusja w temacie budżetu i jego głosowanie po wcześniejszym uchwaleniu WPF-u jest bez przedmiotowa, gdyż wprowadzone wszelkie poprawki do budżetu nie mogą zmieniać ustaleń zawartych w uchwalonym wcześniej WPF-ie.

Niestety, radni związani z dyscypliną partyjną PO kierowanej przez Starostę Poznańskiego, stojąc na straży starego porządku, wpatrzeni w swego „dyrygenta”, zagrali jak im przykazał i zgodnie zagłosowali przeciw wnioskowi, dają tym samym przykład ślepego posłuszeństwa. Przewodniczący Klubu PIS w swym wystąpieniu, skrytykował procedurę uchwalania budżetu, W tych okolicznościach nie było bowiem możliwości.

Przekazał krytyczne stanowisko klubu w sprawie budżetu na 2015r., w skazując na fakt niewłaściwej procedury która nie zmieniona, nie odpowiadała wyjątkowej sytuacji, wywołanej wyborami samorządowymi. Z tego też względu nie było możliwości szczegółowo zapoznać się projektem budżetu i tym samym merytorycznego go zaopiniowania. Ponadto, zwrócił uwagę na niepokojącą tendencje, zaobserwowaną od kilku lat wzrostu udziału wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem, które w roku 2015 przekraczają 100 mln. zł., stanowiące 42 % wydatków ogółem.

W moim wystąpieniu podkreśliłem fakt, że analiza wykonania budżetu za okres ostatnich 5 lat 2009 – 2013 wskazuje na rosnące zadłużenie powiatu, którego zobowiązania finansowe w 2009 roku wynosiły przeszło 19 mln. zł., zaś w roku 2013 przeszło 48 mln. zł. Wykonanie na koniec III kw. Zobowiązania wynosiły już prawie 40 mln. zł. Obsługa zadłużenia w analizowanym okresie wzrosła o przeszło 50%. W świetle tych faktów, kiedy na depozycie terminowym w sprawozdaniu na koniec II kw. Wykazana jest kwota 7 mln. zł., bezpodstawnym i niezasadnym ekonomicznie jest planowanie w projekcie budżetu na rok 2015 zaciągnięcie kolejnego kredytu na kwotę 11 mln. zł.

Zarówno wypowiedź Przewodniczącego Klubu PIS jak również moja publiczna wypowiedź na sesji uzasadniła nasze wstrzymanie się od głosu, które spotkało się z totalną krytyką ze strony zarówno Pani Skarbnik jak również Starosty Poznańskiego oraz radnego Jarosława Dobrowolskiego (nazywanego potocznie „farbowanym lisem”, zmieniający barwy partyjne z SLD na PO), który nie kryjąc swego niezadowolenia wyraził oburzenie faktem podejmowania tego rodzaju dyskusji nie mającej miejsca w ciągu jego 12 letniej kariery radnego.