Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 20.01.2017r., po wszczęciu z urzędu postępowania stwierdził nieważności decyzji Starosty Poznańskiego za dnia 21 lipca 2016r., zatwierdzającej projekt budowlany, udzielającej pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Przeźmierowie gm Tarnowo Podgórne. Wojewoda w jej uzasadnieniu wykazał, że Starosta wydał wymienioną decyzję bez podstawy prawnej z rażącym naruszeniem prawa, co oznacza, że nie może być ona akceptowana i realizowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa.

Inwestor realizujący przedmiotową inwestycje – Concordia Invest sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, zaskarżył w postępowaniu odwoławczym decyzje Wojewody do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) w Warszawie, który decyzją z dnia 07.08.2017r. uchylił decyzję Wojewody w całości i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty, który nie uznał za strony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym grupy mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z terenem realizowanej inwestycji.

Decyzja GIBN z kolei została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10.07.2018r., sprawę skargi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Starosty uchylił zaskarżoną decyzję GIBN przyznając racje Wojewodzie. W uzasadnieniu wyroku WSA wykazuje, że decyzja o pozwoleniu na budowę narusza w sposób rażący ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, co stanowi o rażącym naruszeniu prawa budowlanego. Tym samym Sąd potwierdził słuszność zarzutów Wojewody, że w postępowaniu doszło do rażącego naruszenia prawa materialnego uznając, że Starosta nie miał prawa odmówić mieszkańcom prawa bycia stroną w postępowaniach prowadzonych w sprawie tej konkretnej budowy.

W starciu Wojewody kontra Starosta wygrał Wojewoda, broniący praw i interesu mieszkańców.

W świetle przywołanego Wyroku WSA w Warszawie – zważając na inne fakty, min. tolerowanie w Radzie Powiatu w Poznaniu patologicznych praktyk, kiedy firmie, której Prezesem jest Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatowej zlecane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zamówienia publiczne w trybie z wolnej ręki oraz zapytania ofertowego – działalność Powiatu,zarządzanym przez Starostę u praworządnych ludzi budzi poważne wątpliwości co do legalności i uczciwość, podważając wiarygodność i zaufanie do organów władzy publicznej sprawowanych przez PO. W nadchodzących wyborach samorządowych mamy szanse szkodliwą działalność i nie zdrowe praktyki zakorzenione w Powiecie Poznańskim zmienić.!

Orzeczenie dostępne jest na stronie: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/vii-sa-wa-2368