Sesja Rady Gminy Czerwonak w dniu 28 czerwca 2018r. poświęcona była całkowicie jednemu tematowi absolutoryjnemu, związanego z oceną przez Radę sprawozdania finansowego i wykonanego budżetu gminy za rok 2017.
Po prezentacji przez Panią Skarbnik sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu gminnego za rok 2017 oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawującej nadzór finansowy nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i wszystkich Komisji, w tym najważniejszej Komisji Rewizyjnej występującej do Rady o udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu, zarządzone zostało głosowanie. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali zarówno sprawozdanie finansowe jak również z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Kiedy wydawało się, że żadnych niespodzianek i zaskoczeń nie będzie, nagle okazało się, że Radni przy 7 głosach za i 12 wstrzymujących nie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017. Projekt uchwały wymagał większości bezwzględnej czyli poparcia powyżej 50% ustawowego składu Rady. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest ono wynikiem istniejącej w Radzie – zdominowanej przez radnych z Klubu „Lepsza Gmina” ( 15 na 21 radnych), pewnego rodzaju zmowy politycznej bądź układu adwersarzy Wójta, którzy utworzyli przeciwny jemu blok. Wypowiedź Zastępcy Wójta podniosła adrenalinę u Pana Przewodniczącego Rady i niektórych radnych. Atmosfera zrobiła się gorąca, czuć było zbliżający się okres przedwyborczej kampanii.

O ile zachowanie przez Starostę aktualnego poziomu wynagrodzenia można uzasadnić udzieleniem absolutorium przez Radę Powiatu na sesji majowej, to zachowanie radnych gminy Czerwonak, jest całkowicie nielogiczne, dziwne i niezrozumiałe. Wójt nie otrzymał absolutorium, jak tłumaczył Przewodniczący Rady Gminy, z powodu złej jakości współpracy Wójta z Radą, czyli braku spolegliwości wobec Pana Przewodniczącego Rady. Jednak na obniżenie wynagrodzenia zdaniem tych samych radnych nie zasłużył. Typowa gra polityczna przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Szkoda, że bezrefleksyjna dyscyplina partyjna adwersarzy i przeciwników Wójta Gminy wzięła górę nad merytorycznymi argumentami i racjami dotyczących wysokich osiągnięć i bardzo dobrych wyników finansowych uzyskanych w realizacji budżetu.