W gminie Czerwonak głośno jest wokół sprawy związanej z kształtem przebiegu północno-wschodniej obwodnicy dla Aglomeracji Poznańskiej forowanej przez Starostę Poznańskiego. Której trasa biegnie przez dziewicze tereny „Puszczy Zielonki”, obszary zabudowań wiejskich leżących w gminy Czerwonak. W moim przekonaniu, w tym temacie mamy do czynienie z kolejnym przekrętem. Scenariusz identyczny jaki zastosowany był w procedurze postępowania dotyczącego budowy „spalarni” w bezpośrednim sąsiedztwie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych Koziegłów. Nie pomogły negatywne stanowiska lokalizacji tej inwestycji w obrębie osiedli mieszkaniowych organów jednostek pomocniczych Sołectw i Zarządów Osiedli oraz Rady Gminy Czerwonak. Starosta „palcem nie kiwnął” aby wesprzeć włodarzy gminy i racje mieszkańców, którzy w konsultacjach społecznych stanowczo wyraziły sprzeciw budowy „spalarni” w planowanej lokalizacji.

Z wypowiedzi urzędników powiatowych wynika – „że droga na pewno powstanie i będzie przebiegała prawdopodobnie zgodnie ze wstępnymi założeniami (…) możliwe są korekty trasy, ale nic nie wskazuje na to, by miała ona przebiegać w zupełnie innym miejscu.”, dobitnie świadczy, o farsie konsultacji społecznych, niesłychanej arogancji i nie liczenia się ze zdaniem i opinią społeczną. Wydając przeszło 750 tyś zł. ze środków publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Studium Korytarzowe, Koncepcja Projektowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5”, Starosta przesądził o wyborze trasy jej przebiegu, narzucając ją mieszkańcom wbrew ich woli, o których zgodę Starosta nie zadbał.

W tej sytuacji Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, niczym adwokat „diabła” bronić będzie swego projektu za wszelką cenę i wszelkimi sposobami. Trudno jest zatem, oczekiwać od ZDP w Poznaniu postawy obiektywnej i bezstronnej, co powinno cechować postępowanie w tej sprawie prowadzone przez organy administracji publicznej, których obowiązkiem jest, stojąc na straży praworządności, podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy będącej przedmiotem postępowania, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Organy administracji publicznej działając wnikliwie, zobowiązane są prowadzić postępowanie w sposób budzące zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Tymczasem, Pan Starosta zdaje się kierować innymi przesłankami i aspektami. Nie jest zainteresowany uwzględnieniem propozycji przebiegu obwodnicy złożonej przez Stowarzyszenie „Zielonka”, reprezentującej stronę społeczną w postępowaniu prowadzonym przez ZDP w Poznaniu.

W imieniu radnych z Klubu Radnych PiS Rady Powiatu w Poznaniu, na sesji w dniu 31 sierpnia br., wystąpiłem w tej sprawie do Starosty Poznańskiego z interpelacją, prosząc o objęcie w ramach opracowania dokumentacji technicznej koncepcji projektowej zadania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.”, wykonanego dla wariantów przygotowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Poznaniu, również wariantu przebiegu trasy Obwodnicy, w rozwiązaniu proponowanym przez stronę społeczną, przedstawionej na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez ZDP w Poznaniu z mieszkańcami gmin, przez tereny których obwodnica ma przebiegać.

Dotychczasowe działania Starosty na obecnym etapie postępowania, w ostatecznym rozrachunku korzyści i strat tej inwestycji, mierzonych przez pryzmat nie materialny, w perspektywie czasu nie wróżą w moim przekonaniu nic dobrego.

Rodzą się wątpliwości i pytania:

Dlaczego wydanie tak ogromnych środków publicznych z budżetu powiatu na realizacje planowanego projektu, nie zostało poprzedzone:

  • przeprowadzeniem rozmów z włodarzami gmin i miast, przez tereny których obwodnica miałaby przebiegać?,
  • publiczną dyskusją o przebiegu trasy planowanej budowy obwodnicy?,
  • wypracowaniem w dialogu optymalnego rozwiązania przebiegu obwodnicy w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi?

Komu tak naprawdę zależy na budowanie obwodnicy w wersji przecinającej Park Krajobrazowy Puszczy Zielonka, ingerującej w jej najcenniejsze zasoby i walory przyrodnicze? Kto jest autorem scenariusza realizowanego przez ZDP w Poznaniu? Bez spornym przecież jest, że zarówno sama budowa obwodnicy jak i jej funkcjonowanie dokona nie odwracalnych negatywnych skutków ekologicznych na obszarze chronionego dziś Krajobrazu Puszczy Zielonka.

W przypadku wybudowania w obwodnicy w wariancie proponowanym przez Starostę, nie unikniemy intensywnego ruchu tranzytowego. Istniejąca zaś komunikacja, dająca możliwość szybkiego połączenia z trasą S11 i S5 zachęci i sprowadzi inwestorów budowy kolejnych obiektów przemysłowych w otoczeniu obszaru, przez który przebiegać będzie trasa obwodnicy. Co z pewnością naruszy dotychczasowy mir domowy mieszkańców i właścicieli posesji, przy których, droga będzie przebiegać. Nie wątpliwie wielowątkowo, wpłynie ono negatywnie na wszystkie elementy środowiska naturalnego, pogarszając jej obecny stan.

Czy mieszkańcy gminy, chcą na tym obszarze dynamicznego rozwoju wiążącego się z lokalizacją w jej terenach kolejnych zakładów zagrażających środowisku Parku Krajobrazowego „Puszczy Zielonka”? Pogłębiając jej degradację. Czy mieszkańcy gminy oczekują takich właśnie efektów, rozwiązań zakłócających środowisko, w którym mieszkają, pogarszając jakość ich życia,?

Mam nadzieję, że NIE!

Zatem, jakie realne szanse ma strona społeczna? Przy nierównym traktowaniu jej przez inwestora, którym jest Starosta, w prezentowaniu racji i argumentów przekonywujących do słuszności i zasadności przez nich proponowanej trasy przebiegu obwodnicy, jako drogi dalekiego zasięgu w koncepcji przygotowanej przez zespół ekspertów, działający w ramach Stowarzyszenia ZIELONKA, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Propozycja przebiegu obwodnicy w wariancie złożonym przez stronę społeczną spełnia cel założony przez ZDP w Poznaniu, realizowanej w ramach planów budowy IV Ramy komunikacyjnej dla miasta Poznania. Przebiegając przez tereny północne gminy, przeznaczonych pod inwestycje na obrzeżach Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka, nie zniszczy w takim stopniu środowisko i nie zakłóci jej ekosystem, który wraz z cennymi walorami i zasobami są pod ochroną, w jakim to uczyni i szkody wyrządzi, projekt przebiegu obwodnicy w wariancie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Mam wrażenie, ze strona społeczna stoi z góry na straconej pozycji, z różnych względów, w tym ekonomicznych. Nie wykluczam prywatnych interesów, które mogą kryć się za lansowaniem jedynych słusznych wariantów, na opracowanie których, uważam że świadomie i celowo wydatkowano już przeszło 750 tyś zł. z publicznych pieniędzy podatników.