Ponieważ, zakwestionowany przez zemnie sposób wyboru Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu, przeprowadzony 11 grudnia 2019r. przez aklamację (braku sprzeciwu) z pominięciem procedury głosowania, został dokonany wadliwie prawnie i jego legalność mogłaby zostać podważona skutkując w przyszłości nieważnością podjętych uchwał, Wiceprezes Sądu Okręgowego zwołuje w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 10:00 w sali 2200, w siedzibie Sądu przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu, zebranie ogółu ławników celem wyboru przedstawicieli do Rady Ławniczej z grona obecnych na zebraniu ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Uwzględniając obligatoryjny charakter rady ławniczej jako samorządu ławniczego, reprezentującego ławników w danym sądzie, każdy ławnik ma prawo zgłosić swoją kandydaturę i zaprezentować swą osobę i własną motywację.

Sposób wyboru, skład i strukturę organizacyjną, tryb działania oraz szczegółowe zadania rady ławniczej, zakres współpracy z prezesem sądu, potrzebę uwzględnienia w jej strukturze przewodniczącego i zastępców oraz określenia ich zadań określone zostały rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TYM AKTEM PRAWNYM!
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2006-23-174,17251403.html