Na majowej sesji Rady Gminy Czerwonak złożyłem do protokołu w wolnych głosach wniosek, w którym zwróciłem się o rozpatrzenie możliwości wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych, ze trwałym kalectwem, niezdolnych do samodzielnego egzystowania, wymagających stałej opieki osób drugich, polegającego na wypłacaniu beneficjentom udokumentowanych kosztów ponoszonych z tytułu uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych czy świadczeniach terapeutycznych bądź w formie stałego dodatku w kwocie np. 300,00 zł/m-c, bez kryterium dochodowego.

Ustawodawca w ustawie o świadczeniach rodzinnych wyposażył Radę Gminy w tego rodzaju kompetencje, uprawniając ją do ustanawiania po rozpoznaniu istniejących potrzeb dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy innych dodatkowych rodzajów świadczeń rodzinnych niż wymienionych literalnie w tejże ustawie.

Wniosek mój ponowiłem na sesji czerwcowej, składając formalnie go na piśmie. W odpowiedzi z dnia 6 lipca br. otrzymanej od Pana Przewodniczącego Rady zostałem poinformowany, że ów wniosek będzie rozpatrzony przez merytoryczna komisję w m-cu sierpniu.

W kolejnym piśmie z dnia 30 sierpnia br. Pan Przewodniczący podaje, że po zapoznaniu się z wnioskiem Komisja Oświatowa i Budżetowa, zwróciła się do Wójta Gminy o informacje dot. liczby niepełnosprawnych wysokości zasiłków, świadczeń, dodatków pobieranych przez osoby niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z podaniem ich wysokości w zależności od stopnia niesprawności, i że po uzyskaniu informacji komisje na posiedzeniu we wrześniu br. wypracują stanowisko w w/w sprawie.

Tymczasem na obecnej sesji tego tematu nie ma umieszczonego w porządku obrad. Rozczarowany jestem tempem procedowania przez Radę Gminy wniosku, którego przedmiot najwyraźniej jest tak bardzo skomplikowany, że nie pozwala na sprawne, w ciągu jednego czy dwóch miesięcy jego rozważenie, co jest formalnym naruszeniem przepisu art. 35 Kpa.

Podobnie było przy rozpatrywaniu wniosku zawierającego projekt uchwały, złożonego w formie Obywatelskiej Inicjatywy uchwałodawczej, podpisanym przez 264 mieszkańców gminy, złożonym do Rady Gminy w sprawie wprowadzenia świadczenia tzw. „becikowego” bez kryterium dochodowego z tytułu urodzenia dziecka w rodzinach zamieszkujących na terenie naszej gminy w wysokości 1000 zł. Po przewlekłym prowadzonym postępowaniu wniosek, którego rozpatrywanie trwało kilkanaście miesięcy został ostatecznie odrzucony.

Jest jeszcze szansa aby przyjąć odpowiednie rozwiązanie w przedmiocie złożonego wniosku do budżetu na rok przyszły na sesji październikowej. Nie zdziwię się, że podobnie jak poprzedni wniosek i ten również zostanie odrzucony. Co będzie potwierdzeniem faktu, że w Radzie Gminy brak jest pozytywnego klimatu bądź dobrej woli w załatwianiu inicjatyw obywatelskich poprawiających byt mieszkańcom naszej Wspólnoty gminnej.

 

powyższe pismo w niezmienionej treści przedłożyłem w dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy Czerwonak