PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W POZNANIU
Piotr Burdajewicz

  Szanowny Przewodniczący Rady!

                        Działając na podstawie art. 229 pkt. 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa, wnoszę do Rady Powiatu skargę na nieprzestrzeganie przez Starostę w wykonywaniu ustawowych zadań i działalności Powiatu w Poznaniu, przepisu art. 38b ust. 3 ustawy
o samorządzie powiatowym
.

U Z A S A D N I E N I E

                        Zgodnie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie – wymieniając literalnie w pkt.:

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,”,

                        W celu realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa, na mocy art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym powołana została Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, do zadań których zgodnie z ust. 2 tegoż art. min. należy ocena zagrożeń porządku publicznego, opiniowanie pracy Policji, innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, jak również opiniowanie zleconych przez starostę innych niż wymienione w ustawie zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Wymieniona Komisja jest organem opiniotwórczym. Ze względu na rodzaj działalności związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, prace wykonywane przez Komisji mają istotne znaczenie w realizacji w tym zakresie powierzonych powiatu ustawowych zadań.

                        Świadczy o tym ustawowy skład osobowy Komisji, powołany z dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu, trzech osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac jej oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego Policji oraz prokuratora wskazanego przez prokuratora okręgowego. Ustawodawca przewidział również możliwość powołania do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym, funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

                        Komisja, oraz Jej przewodniczący, którym ustawowo jest Starosta w celu wykonania swoich zadań, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, jak również przy ich realizacji nawiązywać współprace z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

                        Z zakresu przyznanych kompetencji i uprawnień również o charakterze fakultatywnym wynika, iż ustawodawca nadał Powiatowej Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa bardzo specyficzny i wyjątkowy charakter, wyznaczając Jej bardzo ważną i szczególną rolę w działalności powiatu. Czego potwierdzeniem jest zobowiązanie starosty na mocy art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym do składania radzie powiatu sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły w terminie nie później niż do końca stycznia następnego roku, wraz z obowiązkiem jego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

                        Zapis powyższy obliguje Starostę do przedłożenia Radzie Powiatu obradującej na sesji, w nieprzekraczalnym wyżej wskazanym terminie, sprawozdania z działalności tejże Komisji. Nie dopełnienie tego ustawowego wymogu przez Starostę jest naruszeniem art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, oraz zasady praworządności, stanowiącej, że organy administracji działają na podstawie przepisów prawa, co oznacza przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia i stosowania.

                        Pragnę zauważyć, iż z wyżej przywołanymi przepisami określającymi zadania Komisji koresponduje art. 10 ust. 1 ustawy o Policji, zgodnie z którym Komendanci Policji są zobowiązania do składania rocznego sprawozdania ze swej działalności, oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego także radzie powiatu, która na ich podstawie (ust. 3 tegoż art.) może określić w drodze uchwały, istotne dla powiatu zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem (ust. 3 tegoż art.) dotyczącej wykonania konkretnej czynności służbowej oraz określania sposobu wykonywania zadań przez Policję. Zatem, przepis art. 38b ust. 3 o samorządzie powiatowym determinuje postępowaniem Komendanta Policji w tym zakresie, jak również samej Komisji, która do sprawozdania ze swej działalności przedstawionej Radzie Powiatu przez Starostę, powinna dołączyć własną opinie do złożonego sprawozdania z działalności Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o Policji.

Z poważaniem