PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W POZNANIU
 Piotr Burdajewicz

Szanowny Przewodniczący Rady!

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.02.2016r., uprzejmie proszę o podanie:

  1. Na jakiej podstawie prawnej przekazał Pan sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu ziemskiego w Poznaniu za rok 2015 do Wojewody Wielkopolskiego, przed przestawieniem tegoż sprawozdania Radzie Powiatu, które to sprawozdanie nie było przedmiotem obrad Rady Powiatu w rozumienia art. 38b ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym???
  1. Dlaczego wymienione sprawozdanie nie było rozpatrywane przez Radę Powiatu, której przedstawienie jest obowiązkiem Starosty w pierwszej kolejności w rozumieniu wyżej przywołanego przepisu. Poszczególni Radni Powiatowi nie stanowią Rady Powiatu w rozumieniu i pojęciu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jaki stanowi Rada. Jest to czynność polegająca na dostarczeniu materiałów radnym mających być przedmiotem porządku obrad sesji Rady Powiatu, celem zapoznani się ich przedmiotem.

Ponadto, zważając na obowiązujące unormowania prawne ustawodawca nie bez powodu w drugim akapicie zdania zamieścił zobowiązanie do ogłoszenia sprawozdania Komisji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, po uprzednim złożeniu go Radzie Powiatu, czego Pan nie uczynił. Takim działaniem, w moim przekonaniu naruszył Pan obowiązujące w tym zakresie prawo, podważając zaufanie niezbędne w sprawowaniu tak zaszczytnej i społecznie odpowiedzialnej funkcji.

Uważam, że w Panu działaniu mamy do czynieniu od dłuższego już czasu z jawnym i oczywistym łamaniem zasad praworządności, polegającym na umniejszaniu kompetencji Rady Powiatu nadanych przez ustawodawcę na rzecz organu wykonawczego, do czego Pan nie jest uprawniony.

Do wiadomości:

  • Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu
  • Radni Powiatu w Poznaniu.

Z poważaniem