W trakcie sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła się 27 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu radni wysłuchali bardzo szczegółowej informacji na temat rynku pracy i raportu o stopie bezrobocia w powiecie poznańskim oraz Poznaniu, gdzie bezrobocie w wielkości około 2,7% jest jedno z najmniejszych w Polsce. Z czego około połowa jest bezrobotnymi nie szukających wcale pracy. Fakt ten powoduje, że coraz trudniej jest o dobrych pracowników w każdej branży. Co zdolniejsi pracownicy potrafią tą sytuacje wykorzystać w targowaniu o swój interes, rynek pracy im sprzyja.

Po raz kolejny powiat poznański odpowiedział na apel samorządów, które ucierpiały w wyniku nawałnicy, jaka przeszła w sierpniu przez Polskę. Tym razem na wniosek Klubu Radnych PiS powiat poznański wyasygnował z tegorocznego budżetu po 100 tysięcy złotych dla powiatu gnieźnieńskiego i miasta Gniezna. Wcześniej 200 tysięcy – dzięki uchwale Rady Powiatu – przekazane zostało powiatowi kartuskiemu. Łącznie 400 tysięcy złotych do tej pory przeznaczyli radni z powiatu poznańskiego dla samorządów, które nadal usuwają skutki sierpniowej nawałnicy. Niektóre z gmin jeszcze w przyszłym roku będą odbudowywać drogi, remontować budynki czy naprawiać zniszczoną sieć energetyczną doprowadzając prąd do poszkodowanych miejscowości. Tylko w samym powiecie gnieźnieńskim straty wciąż są szacowane. Wichura zniszczyła dachy, zalała podłogi, uszkodziła elewacje i instalacje elektryczne m.in. w I LO, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowym Zarządzie Dróg czy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Po raz pierwszy w swej działalności od 1998r., Rada Powiatu pozytywnie oceniła stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie poznańskim w formie uchwały. O ile każdego roku zgodnie z wymogiem ustawowym Rada Powiatu miała przedstawianą informację w tym temacie, to nigdy nie wyrażała oceny w formie uchwały o stanie istniejącego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie poznańskim. Pomimo, że wyrażenie takowej oceny jest wymogiem ustawowym wynikającym z kompetencji stanowiących Rady Powiatu. Wymagało ono mojej dwu letniej interwencji. Bezsprzecznie winę za ten stan rzeczy ponosi Przewodniczący Rady Powiatu, który tego obowiązku prawnego nie dopełniał.

Podobnie, na tej samej sesji w ostatnim merytorycznym punkcie porządku obrad Zarząd przedstawił informację z przebiegu wykonania budżetu powiatowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017r. Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd powiatu jest zobowiązany przedłożyć takową Informację organowi stanowiącemu czyli Radzie Powiatu do 31 sierpnia każdego roku. Pierwszy raz w działalności Powiatu ten ustawowy obowiązek Zarząd spełnił w roku 2016 przedstawiając wymaganą Informację na sesji Rady Powiatu w m-cu czerwcu. W tym roku Zarząd uczynił to w m-cu wrześniu.

W tematach dotyczących gminy, Rada Powiatu przyjęła uchwałę powierzającą Gminie Czerwonak prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową nr 2407P., która dotyczy wykonania dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku od ul Rolnej w Kicinie do ul. Trakt położonej w Klinach. Zadanie to podjęto na wniosek Wójta Gminy Czerwonak, wspólnie uzgadniając zakres rzeczowy zadania i sposób jego finansowa.

Wracając do informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r., ich wyniki należy uznać za najgorsze osiągnięte na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca br., w tym związanych z przedsięwzięciami i zakupami inwestycyjnymi na poziomie 1,9% środków planowanych jest żenująco niskie, zagrażające ich wykonaniu w planowanych wielkościach budżetowych. Analogicznie w roku 2016 wykonanie wydatków majątkowych przekraczało 10%. Inwestycje drogowe wykonane na poziomie 0,4% planowanych środków. Z planowanych wydatków na w Oświatę i Wychowanie wykonano 0,5%. Wiele zaplanowanych zadań nie ruszono wcale. W gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatki wykonane zostały na poziomie „0”. Podobnie zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz oświaty i wychowania wykonanie „0”. Zaangażowanie środków pomocowych na zaplanowanych 25 programów wykonano „10”, w wielkości finansowe 1,75% wielkości planowanych środków.

Z wydatków zaś niewygaszających z upływem roku 2016 przeniesionych na rok 2017 w kwocie 15,7 mln. zł. zrealizowano do 30 czerwca 2017r., środki w wysokości 8,7 mln. Pozostała cześć środków niewykorzystanych w kwocie około 7 mln. zł., zwiększyła budżet po stronie dochodu roku 2017. Planowany deficyt w kwocie około 12 mln. zł. wykonany został nadwyżką aż prawie 34 mln. zł. Tak niski stan wykonanego budżetu na półmetku jego realizacji oznacza, że Powiatowi w Poznaniu grozi zapaść, bowiem bez restrukturyzacji Urzędu nie będzie wstanie nadrobić powstałych zaległości w realizacji zaplanowanych w budżecie na rok 2017 zadań inwestycyjnych, których planowana wielkość finansowa na każdej sesji sukcesywnie jest zmniejszana o kilka mln. zł.