W dniu 2 grudnia 2015 roku wystąpiłem do Wojewody Wielkopolskiego, sprawującego ustawowy nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu na podstawie kryterium zgodności z prawem, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu w sprawie łamania prawa przez Starostę Powiatu Poznańskiego, w działalności Zarządu Powiatowego w Poznaniu, polegającym na niedopełnieniu obowiązku ustawowego wynikającego z przepisu art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i nieprzestrzeganiu zasad jawności gospodarowania środkami publicznymi w rozumieniu art. 34 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy.

Podstawą zarzutu sformułowanego w niniejszym wystąpieniu, jest błędna wykładnia wyżej przywołanych przepisów skutkująca niewłaściwym zastosowaniem. W tym działaniu mamy do czynienia z ewidentnym nieprzestrzeganiem zasady praworządności w działaniu organu wykonawczego powiatu.Uważam, iż niniejszy wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego z urzędu celem usunięcia naruszenia prawa przez Starostę odpowiedzialnego za błędne działania Zarządu Powiatowego w Poznaniu, jest jak najbardziej słuszny i zasadny.

Pełne wystąpienie dostępne jest w dokumencie Wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego