Niniejszym, składam na ręce Przewodniczącego Rady wniosek o wprowadzenie do porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Poznaniu, zwołanej na dzień 23 września 2015r., dodatkowego punktu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r., w rozumieniu art. 266 ustawy o finansach publicznych wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu.

1. Interpelacja złożona dnia 23.09.2015