Wykorzystując statutową możliwość wystąpienia przez grupę co najmniej 250 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze z inicjatywą uchwałodawczą, na sesji sierpniowej Rady Gminy Czerwonak złożyłem wniosek o podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie gminy jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz rodziny z tytułu urodzenia dziecka, która obowiązywałoby od roku budżetowego 2017.

Statut Gminy Czerwonak w § 50, przewiduje taką możliwość określając procedurę i warunki jakie należy spełnić przy podjęciu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Rada Gminy ma prawo w drodze uchwały przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka, określając w niej szczegółowe zasady przyznawania tego świadczenia. Działając na podstawie wyżej przywołanego uprawnienia w imieniu własnym oraz podpisanych mieszkańców gminy Czerwonak, których lista załączona została do złożonego wniosku, treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i przewidywanymi skutkami finansowymi, kierowanego do Wójta i Rady Gminy Czerwonak, przekazane zostały 22 sierpnia br. do Urzędu Gminy. Rada Ostrowa Wielopolskiego z powodzeniem wprowadziła tego rodzaju świadczenie dla swoich mieszkańców uchwałą nr V/47/2015 z dnia 25 lutego 2015r.

W okresie 2006-2009 Rada Gminy Czerwonak, korzystając ze swych uprawnień uchwałą własną nr 305/XL/2005 z dnia 18 sierpnia 2005r. podniosła kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu urodzenia dziecka o kwotę 1000 zł., tzw. „gminne becikowe”. Jego wypłata następowała przy wypłacie przez Skarb Państwa dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Jednym z kryterium jego otrzymania była wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, w kwocie nieprzekraczającej 504 zł./na osobę. W roku 2009 rada gminy zlikwidowała gminne becikowe, przekazując środki na nie przeznaczone z budżetu gminy na finansowanie szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Od roku 2012 roku gmina nie finansuje już programu szczepień przeciwko wirusowi HPV, które od 2008 roku w porozumieniu z gminami realizuje powiat poznański.

Niniejsza propozycja zakłada przyznanie prawa do tego rodzaju świadczenia w wysokości na pierwsze dziecko 500 zł. oraz na każde kolejne 1000 zł., nie zależnie od przysługujących innych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka przyznanych z budżetu państwa. Jest ono jedną z form dodatkowego świadczenia na rzecz rodzinny, służące wsparciem finansowym jego beneficjentów, umacnianiu prorodzinnej polityki społecznej prowadzonej w naszej lokalnej wspólnocie. Stanowiąc pomoc finansową przy urodzeniu pierwszego dziecka, podwyższoną na kolejne dziecko w rodzinie zamieszkałej na terenie gminy Czerwonak. Jest ono formą wyprawki jaką gmina może zafundować dla mieszkańców gminy, rodzinom spodziewającej się dziecka. Wyrażając tym samym troskę o rozwój polskich rodzin i ich potomstwa, partycypując w kosztach przez nich ponoszonych, związanych z zakupem podstawowych artykułów dla niemowlęcia, które są jednym z elementów najbardziej obciążający budżet domowy. Świadczenie skierowane jest do wszystkich rodzin i osób samotnie wychowujących, bez względu na wysokość ich dochodu, co rozszerza zakres uprawnionych.

Udzielenie pomocy finansowej przy urodzeniu dziecka drugiego i kolejnego z pominięcie kryterium dochodowego ma na celu promowanie rozwoju rodzin wielodzietnych, pokrycia w części wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Propozycja pozytywnie wpisuje się państwowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”, jak również w program „Dużej Rodziny” wspierający i promujący wizerunek rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie naszej gminy, której inicjatorem był w poprzedniej kadencji radny gminy, a obecny Wójt Gminy Czerwonak. – Jacek Sommerfeld. Zwiększa ono bowiem możliwości skorzystania przez te rodziny z oferowanych przez partnerów biorących udział w tym programie, zniżek i ulg w zakupie ich produktów.

Ponadto, na sesji czerwcowej przedstawiłem wniosek, zwracając się w nim do Wójta i Rady Gminy Czerwonak o podjęcie działań w zakresie dotyczącym oczyszczenia z życia politycznego, prawnego i społecznego pozostałości ideologii komunistycznej, w celu skutecznego wprowadzenia całokształtu reform gospodarczych i politycznych w Polsce zgodnie z ustawą o dekomunizacji w przestrzeni publicznej przyjętej przez Sejm i Senat RP. Chodzi o usunięcie z obszaru publicznego treści o wyraźnie komunistycznym rodowodzie.

Myślę, że nikomu nie trzeba uświadamiać tragizmu okresu PRL, dla setek tysięcy polskich rodzin, pomordowanych synów i ojców, żołnierzy „wyklętych”. Okresu uznanego powszechnie za przestępczy, symbolizujący represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944 – 1989. Wniosłem również, by postępowanie przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących zmiany nazwy było wolne od jakichkolwiek opłat z tego tytułu ponoszonych przez Obywateli. Mam nadzieję również, iż radni obecnej kadencji właściwie potrafią ocenić potrzebę i zrozumieć słuszność i zasadność działań, o których podjęcie wnoszę.