Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 12 marca 2015r., przyjęła protokół z kontroli pn. – analiza zadania dotyczącego usuwania odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w Komornikach, gm. Kleszczewo, przeprowadzonej na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2015r.

Tym razem pod nieobecność Pana Starosty nie miał mnie kto „wyrzucić” z sali obrad. Wręcz przeciwnie zostałem mile zaskoczony klimatem współpracy zaoferowanej mi przez Przewodniczącego Komisji. W trakcie obrad Radny Jarosław Dobrowolski podchodząc do mnie podał rękę przepraszając mnie za swoje zachowanie, które uznał, że mogło być zbyt prowokujące wobec mojej osoby. Wychodząc z założenia, że zgoda buduje niezgoda rujnuje, przyjąłem wyciągniętą rękę na zgodę i sam również przeprosiłem za zbyt może emocjonalne moje reakcje na niektóre zachowania Radnego. Przyznałem racje Panu Dobrowolskiemu, że sprawując funkcje radnego z mandatu społecznego zaufania powinniśmy wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego naszych Wyborców i to nas powinno łączyć a nie dzielić. Nie ukrywam, że taki gest zapowiada dobrą współprace w przyszłości.

Uważam, że kontrola została przeprowadzone przez komisję rewizyjną nie zgodnie z obowiązującą procedurą Statutową. Przewodniczący nie zachował trybu określonego w § 43 Statutu Powiatu Poznańskiego, zgodnie z którym:

pkt 2, cyt.: „W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 3 do 5 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli.”,

pkt. 3, cyt.: „Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 5 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej określając
w nim zakres kontroli.
”.

Statut nie przewiduje podjęcia czynności kontrolnych przez wszystkich członków komisji rewizyjnej jednocześnie, podczas jej posiedzeń. Kontrola komisji rewizyjnej w przedmiocie „bomby ekologicznej” została przeprowadzona z naruszeniem wyżej przywołanych postanowień Statutowych, będącego aktem prawa miejscowego.

Ponadto, protokół z kontroli sporządzony został błędnie. Protokół jest specyficznym sprawozdaniem, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, wykonanych czynności lub stwierdzone fakty. Powinien odzwierciedlać pełen przebieg kontroli, udokumentowane wszystkie czynności jakie zostały podjęte w prowadzonym postępowaniu kontrolnym, zebrane dowody, złożone wyjaśnienia, ustalenia i wnioski, zakończone wystąpieniem pokontrolnym. Tymczasem odczytany protokół zawiera szczegółową relacją z przebiegu działań podjętych od 2009r., oraz opisu zachodzących zdarzeń, zakończonych zastosowaniem przy usunięciu i unieszkodliwieniu „bomby ekologicznej” zamówienia publicznego, udzielonego w trybie z wolnej ręki.

W moim przekonaniu kontrola była przeprowadzona nieprofesjonalnie, z naruszeniem prawa, co skutkować powinno jej unieważnieniem.

Komisja w prowadzonym postępowaniu kontrolnym nie sprawdziła, czy zachodzące okoliczności stanowiły wystarczające przesłankami w rozumieniu art. 66 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 pkt. 3), upzp, których wystąpienie uprawnia do udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jaki zastosowano w przedmiocie usunięcia i unieszkodliwienia „bomby ekologicznej”.

Co sprawia, że wątpliwości moje, które zawarłem w podsumowaniu interpelacji w tej sprawie złożonej w dniu 23.12.2014r. nie zostały wyjaśnione. Wręcz przeciwnie umacnia mnie ono w opinii, że o przeprowadzenie kontroli zamówienia publicznego w przedmiocie usunięcia i unieszkodliwienia „bomby ekologicznej” Rada Powiatu powinna się zwrócić do kompetentnych organów; Najwyższej Izby Kontroli lub Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zważywszy na fakt, że Starosta ma poparcie klubu radnych „PO” oraz „Niezależni do Powiatu” wniosek takowy skazany jest na porażkę, nie mając szans uchwalenia.