26 lutego br. drogą mailową zwróciłem się prośbę do Biura Rady o przekazanie mi informacji, w jaki sposób była przez Radę Powiatu dokonywana ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu?

            Z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że od II kadencji Rada Powiatu nie dokonuje wymaganej oceny, ograniczając się wyłącznie do rozpatrzenia informacji komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przedstawionej Radnym wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa przez Komendantów Miejskich Policji na sesji w I kw. każdego roku.

            W moim przekonaniu samo wysłuchanie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udziału radnych w dyskusji czy zadawanie pytań nie stanowi samoistnej oceny czegokolwiek ani kogokolwiek, w rozumieniu art.12 pkt. 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.,o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym, cyt.: „Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu”.  Ponadto, informacja przekazana przez Komendanta PSP wraz z prezentacją na sesji w dniu 18 lutego br., nie obejmowała zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, co oznacza że nie wyczerpała tematu, który ma stanowić ocenę Rady Powiatu.

            Nikt też, Rady Powiatu z obowiązku wynikającym z wyżej przywołanego art. 12 pkt. 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym, nie może zastąpić ani zwolnić. Dlatego, w moim przekonaniu Rada Gminy oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, powinna być wyrażona w formie uchwały, za której przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu. Dziwi mnie, że obsługa prawna urzędu nie zwrócili wcześniej na ten błąd uwagi?

 Zważywszy na powyższe, wnioskuję do Przewodniczącego Rady o przygotowanie na najbliższą sesję w porozumieniu z Zarządem Powiatu projektu stosownej uchwały, której załącznikiem będzie informacja wraz z prezentacją przedstawioną Radzie na ostatniej sesji.