PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W POZNANIU

Piotr Burdajewicz

WNIOSEK

Szanowny Panie Przewodniczący!

                         Wobec licznych wyjazdowych posiedzeń Komisji Promocji i Rozwoju, zwoływanych w różnych gminach powiatu poznańskiego, zgłaszam wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie zasady, iż każdorazowy wyjazd członków komisji na posiedzenia wyjazdowe obywał się służbowym środkiem transportu spod budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

                        Wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania stworzy warunki umożliwiające mi czynny udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji. W przeciwnym bowiem razie, nie chcąc oszukiwać Wyborców zmuszony będę zrezygnować z członkowska w tejże Komisji. Dalego, w przypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, proszę go potraktować jak złożoną rezygnacje z członkostwa Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu w Poznaniu.

UZASADNIENIE

                        Przewodniczący Komisji zwołując wyjazdowe posiedzenie nie interesuje się kto z jej członków i w jaki sposób zorganizuje sobie prywatnie dojazd na miejsce posiedzenia. Taki styl prowadzenia prac komisji jest przez zemnie nie do zaakceptowana. Ponieważ nie dysponuję własnym pojazdem, nie mam możliwości skutecznego dotarcia do miejsca wyjazdowego posiedzenia. Znacząco utrudnia mi ono należyte wykonywanie mandatu radnego powiatu. Dotychczasowa stosowana praktyka w organizacji wyjazdowych posiedzeń Komisji, w przypadku radnego nie dysponującego własnym środkiem pojazdu, w znacznym stopniu utrudnia realizację obowiązku radnego uczestniczenia w jej pracach.

                        W dniu 16 lutego 2016r., o godz. 10 zwołane było wyjazdowe posiedzenie Komisji w Muzeum w Żabikowie. Ponieważ, zabrakło dla mnie miejsca w transporcie służbowym, nie mając żadnego innego środka komunikacyjnego, nie miałem jak dotrzeć na wyznaczone miejsce wyjazdowego posiedzenia Komisji, co uniemożliwiło mi wzięcia w nim udziału.

                        Standardem jest, że na posiedzenia wyjazdowe komisji, organizowany jest wspólny wyjazd jej członków i zaproszonych gości oraz pracowników urzędu z miejsca jego siedziby. Tym samym stworzona jest możliwość wzięcia w niej udziału innych radnych i mieszkańcom powiatu zainteresowanych tematyką posiedzenia. Pracownik biura rady obsługującego komisje ma zapewniony transport służbowy spod siedziby Starostwa. W czym zatem, problem, aby mogły z niego korzystać również inne osoby. Rzecz w tym, iż uważam, że braku jest dobrej woli oraz zdroworozsądkowego myślenia.

                        Radny sam powinien zdecydować i wybrać dla siebie dogodny transport dojazdu na miejsce posiedzenia wyjazdowego komisji. Jest to powszechnie stosowana zasadą w jednostkach samorządu terytorialnego. Jak się okazuje z wyjątkiem Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

                        Zważywszy na powyższe, przekonany jestem, że wprowadzenie wnioskowanego rozwiązania jest propozycją logiczną i rozsądną, tym samym zasadną.

P.S. Ponieważ, wniosek nie należy do spraw skomplikowanych, wdzięczny będę za udzielenie odpowiedzi pisemnej do najbliższej sesji rady powiatu.

Do wiadomości:

  • Radnych Powiatu.

Z poważaniem