Zwołana na dzień 23 września 2015r., zdominowana była dwoma tematami:

  1. Nabycia przez powiat Dworu w Skrzynkach.
  2. Zwiększenia kapitału Szpitala w Puszczykowie o kolejne 1,5 mln. zł.

W wyniku wygaśnięcia zarządu trwałego przysługującego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Skarb Państwa przekazał na rzecz Powiatu Poznańskiego w drodze darowizny Dworek w Skrzynkach.

W dyskusji Przewodniczącym klubu radnych PIS Filip Żelazny wskazał, iż przyjmujemy „kota w worku”, gdyż nie mamy żadnej wiedzy o stanie technicznym nieruchomości, jej powierzchni z podziałem na budowle i grunt. Nie znamy wyceny wartość budowli i gruntu, dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, ilości zatrudnionych osób jaka będzie potrzebna do utrzymania nieruchomości oraz wielkości wydatków poniesionych z tego tytułu, bieżących kosztów zarządu, form w jakiej ma być realizowana działalność (jednostki budżetowej czy spółki), jakie zadania będą w niej realizowane w ramach zadań własnych powiatu.

Wartość nieruchomości o łącznej wielkości powierzchni 1,2687 ha, podana w uzasadnieniu projektu uchwały określona została na kwocie 1.524.325 zł., co wynika, jak podano w uzasadnieniu z wartości ewidencyjnej (księgowej) środków trwałych przekazanych przez GDDKiA w Warszawie.

Starosta nie podał z jakich powodów Skarb Państwa pozbywa się majątku, nie wskazując konkretnego cel czy sposobu jego zagospodarowania. Przeznaczenie dworku wyłącznie na realizację w nim funkcji konferencyjnej powinno być poprzedzone analizą wielkości środków dotychczas wydawanych przez Zarząd na ten cel. Starosta nie wspomniał też o wielkościach opłat i podatku, jaki będzie trzeba odprowadzić do Urzędu Skarbowego z tytułu darowizny, które z pewnością wystąpią.

Zważywszy na zasady określone w art. 44 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, odpowiedzi na sformułowane przez radnego Filipa Żelaznego pytania mają istotne znaczenie w świadomym i odpowiedzialnym podejmowaniu przez radnych decyzji skutkujących finansowo na budżet powiatowy. Niestety, Starosta nie udzielił na nie merytorycznej odpowiedzi. Zarzucają Panu Filipowi Żelaznemu jedynie brak wiary i zaufania do jego działań podyktowanych właściwą w jego mniemaniu troską o mienie powiatu, jednocześnie odsyłając wszystkich radnych do zapoznania się z treścią uzasadnienia do projektu uchwały.

Podobnie Starosta zachował się w temacie drugim, kiedy radny Filip Żelazny zabierając głos w dyskusji, poprosił o wskazanie konkretnego celu przekazania środków dodatkowo zwiększających kapitał Szpitala w Puszczykowie, przekształconego od stycznia br. w spółkę akcyjną o kolejne 1,5 mln. zł., łącznie wynoszącym niespełna 70 mln. zł. Jak wynika z przekazanej radnym informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r., planowane podniesienie kapitału Szpitala o 7 mln. zł., z przeznaczeniem na budowę bloku operacyjnego, nie zostało wykonane. Zatem, nie jest zasadnym wprowadzanie zmian do budżetu, zwiększających środki przeznaczone na wydatki majątkowe szpitala. Starosta odpowiadając w znanym sobie stylu, odwołał się do historii z lat 2003 i 2004, zgrabnie unikając merytorycznej odpowiedzi, na konkretne postawione pytanie.

Postawa Starosty wykazała, iż lekceważy radnych powiatu, stwarzając wrażenie traktowania go jak prywatny folwark. Jest to kolejny przykład pychy i arogancji władzy, cechujące osoby, które zadufane w sobie wpadają w samouwielbienie i nieomylność wprowadzają dyktat. Każdy kto nie akceptuje stanowiska Starosty bądź krytycznie ocenia jego działanie jest obrażany, traktowany jak wróg. Takie zachowanie Starosty z pewnością nie służy dobru wspólnemu obywateli.

Wniosłem też kolejną już 7 interpelację, do zapoznania z którą – zapraszam!