Na sesji Rady Powiatu w dniu 17.03.2015r., najbardziej konfliktowym tematem, było wprowadzenie zmian do budżetu powiatowego, który przewidywał przeznaczenie 7 mln. zł. Na podniesienie kapitału Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółki Akcyjnej w Puszczykowie.

Przewodniczący klubu radnych PIS Filip Żelazny przedstawiając stanowisko naszego klubu wniósł o usuniecie z projektu uchwały kwoty 7 mln. zł., uzasadniając potrzebę pogłębienia wiedzy w temacie funkcjonowania szpitala, zapoznania się z jego potrzebami i wynikami finansowo-ekonomicznymi osiągniętymi w działalności Spółki za rok 2014. Tym bardziej, że do końca m-ca marca będzie znany bilans i rachunek strat i zysków z działalności Spółki za 2014r. Podjęcie przez Radę tak ważnej decyzji, powinno zostać poprzedzone sprawozdaniem z działalności Spółki przedstawionym Radzie Powiatu przez Starostę, merytorycznie uzasadniającego konieczność dokapitalizowaniu Spółki. Stwierdzenie Pana Starosty, że wydatkowane środki będą przeznaczone na budowę bloku operacyjnego Szpitala, w tej sytuacji jest nie wystarczające dla podjęcia tak odpowiedzialnej decyzji przez Radę Powiatu, będącego jedynym jego właścicielem.

Pytanie – kto złożył wniosek o podniesienie kapitału Spółki, Zarząd, którym jednoosobowo jest Starosta Powiatu czy Rada Nadzorcza Spółki?, pozostało bez odpowiedzi. Podobnie jak Starosta nie potrafił wskazać powodu. z którego wynika konieczność podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zdradzając, że obecnie wynosi on 69 mln. zł., tylko nie zostało ono jeszcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wynika z KRS kapitał zakładowy Szpitala wg stanu na dzień 17.03.2015r. 66.611.000 zł., dzielący się na 66.611 akcji po 1000,00 zł. każda. Ponadto, Szpital jest założycielem innych spółek z o. o., będąc właścicielem np. firmy Real Estate Inwesiment Sp. z o. o., której kapitał zakładowy, jak wynika z KRS wg stanu na dzień 17.03.2015r., wynosi 455.000 zł. Ile podobnych spółek jest i ile było w przeszłości warto jest wiedzieć.

Propozycja naszego klubu PIS sprowadzała się do przełożenia podjęcia decyzji w tak istotnej dla budżetu sprawie na następną sesję Rady Powiatu, celem umożliwienia radnym poszerzenia wiedzy w temacie Szpitala, na którego z budżetu powiatowego od roku 2006 wydatkowano środki łącznie w wysokości około 50 mln. zł., najwięcej w roku 2011 w kwocie 11 mln. zł.

Postawa Pana Starosty była do przewidzenia, zamiast merytorycznych argumentów, wnioskował do swych „oddanych żołnierzy” o odrzucenie wniosku klubu radnych PIS.

Nie zawiedli swego „Guru” radni z klubów PO i „Niezależni do Powiatu”, którzy prawie wszyscy odrzucili wniosek klubu radnych PIS. Wyłamała się jedynie radna Pani Zofia Dobrowolska z klubu „Niezależni do Powiatu” udzielając poparcia wnioskowi PIS. Jestem pełen podziwu dla radnej, wykazującej wielką odwagę cywilną, broniąc swej niezależności przed poprawnością polityczną, której ulegają jej koleżanki i koledzy z klubu.

W tej sytuacji radni klubu PIS w trosce o gospodarkę finansową powiatu poznańskiego wstrzymali się w głosowaniu projektu uchwały wprowadzającej zmiany do budżetu powiatowego, akceptując pozostałe projekty uchwał przewidziane w porządku obrad sesji.

Zgłosiłem również kolejną interpelacje (4) w sprawie wyjaśnienia – w jakim charakterze uczestniczył Starosta w I Charytatywnym Balu Wielkopolskiej Policji, zapewniając ich organizatorów o udzieleniu znaczącego wsparcia w organizacji balu?

Jak jak również – Czy Starosta jest uprawniony samodzielne składać publicznie tego rodzaju oświadczenia wobec innych podmiotów, skutkujące zobowiązaniami Powiatu?

W wolnych głosach i wnioskach, zgłosiłem wniosek o przygotowanie na najbliższą kolejną sesję w porozumieniu z Zarządem Powiatu projektu uchwały, w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, której załącznikiem będzie informacja wraz z prezentacją przedstawioną Radzie na ostatniej sesji z dnia 18.02.2015r.