AGENTURALNA DZIAŁALNOŚĆ WAŁĘSY WYSZŁA NA JAW!

Ruch „Solidarności” był naszpikowany funkcjonariuszami SB, dowodzonymi przez Czesława Kiszczaka. Od samego początku sterowany przez Wałęsę i jemu podobnych działaczy związkowych, ludzi namaszczonych przez generała. Pamiętamy sztandarowe hasło reformatorskie ówczesnego establishmentu peerelowskiego „socjalizm TAK wypaczenia NIE”, wpisujące się w późniejszy …

CZAS ROZLICZENIA I ZAPŁATY NADSZEDŁ!

KOD – obrońca interesu potomków peerelowskich elit i byłych działaczy PZPR, którzy w dziesięciu mln. ruchu społecznym „Solidarność” stanowili nie mały odsetek masy spadkowej komunistycznej bezpieki, dziś przefarbowanych na „autorytety – uczonych w piśmie”, usiłują w tonie fałszywej narracji, kreować …

Wyjazdowe posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W POZNANIU

Piotr Burdajewicz

WNIOSEK

Szanowny Panie Przewodniczący!

                         Wobec licznych wyjazdowych posiedzeń Komisji Promocji i Rozwoju, zwoływanych w różnych gminach powiatu poznańskiego, zgłaszam wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wprowadzenie zasady, iż każdorazowy wyjazd członków komisji na …

wnoszę do Rady Powiatu skargę na nieprzestrzeganie przez Starostę w wykonywaniu ustawowych zadań i działalności Powiatu w Poznaniu, przepisu art. 38b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W POZNANIU
Piotr Burdajewicz

  Szanowny Przewodniczący Rady!

                        Działając na podstawie art. 229 pkt. 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa, wnoszę do Rady Powiatu skargę na nieprzestrzeganie przez Starostę w wykonywaniu ustawowych zadań i działalności Powiatu …

Pismo skierowane do p. PIOTR BURDAJEWICZ

PIOTR BURDAJEWICZ
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W POZNANIU

Szanowny Panie Przewodniczący!

            Niniejszym, zwracam się uprzejmie do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu o przeprowadzona na sesji debaty publicznej w sprawie realizacji w powiecie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem …